Ekekullsvägens Vägförening


Ek_img_1

 

 

 

 

 

 

Protokoll från årsmöte 2020

Hej alla medlemmar! Här är det färdiga protokollet från årsmötet. Vi vill tacka alla som deltog och ge lite kort info om vad som kommer hända framöver, mer information när det närmar sig kommer också att komma i era brevlådor.

Vi kommer att asfaltera om vägen enligt den karta som är utskickad och ändra om guppen som det är tänkt. Det blev några små skillnader i jämförelse med det utskickade beslutet men det går att läsa i protokollet. När asfalteringen sker kommer ett erbjudande om att få sin uppfart asfalterad komma med ett fastpris. Styrelsen kommer också att inleda processen med att ta fram en ansökan om att sänka hastigheten på vägen till 20 km/h.

Har skett en korrigering (20200911)  på punkten 13.b. efter krav på formulering från banken. Handelsbanken ville att lånesumman skulle vara med i protokollet och inte bara i budgeten. 
Årsmötesprotokoll 20200804

Bilagor som är viktiga att ha med till protokollet är:

Motioner och svar

Budgetplan 2020

Budgetförslag 2020

Hoppas ni får en fortsatt trevlig sommar!

Philip, Marcus & Hravn

Ny kallelse till årsmöte den 4e augusti kl 18:00 på Västra Ekekullsvägen 5

Hej alla medlemmar! Här kommer en ny kallelse till årsmöte. Mötet kommer att hållas utomhus för att säkerställa att ingen av oss blir smittade. I kallelsen som ligger i era brevlådor står mer info om detta. Inga större ändringar har gjorts till handlingarna förutom en ändring på hur lång tid lånet kan betalas av på och att vissa fastigheter har tillkommit på utdebiteringslängden. Om den inte stämmer på något sätt är det bara att säga till. Det går att justera på årsmötet.

Styrelsen har också ett förslag på en stadgeändring för att tillåta att mer än att tre personer är ordinarie ledamöter i styrelsen. Ibland är det mycket arbete som krävs och det hade varit bra att kunna vara fler. Därför föreslår styrelsen att paragraf 5 i stadgan som idag lyder:

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Kungsbacka kommun. Styrelsen skall bestå av tre ledamöter och två suppleanter.

Ändras till:

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Kungsbacka kommun. Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och minst två suppleanter.

Stadgeändringar måste tas på med kvalificerad majoritet men träder först i kraft efter att protokollet är registrerat.

Här kommer alla filerna:

Kallelse 2020

Utdeb ESFF 2020 230tkr – korrigerad 2018-08-06 med redaktionella ändringar.

Budgetplan 2020

Budgetförslag 2020

Verksamhetsberättelse

Bokföringsrapporter 2019

Årsbokslut 2019

Motioner och svar 2020 upd. 22/7

Valberedningens förslag 2020

Det har inkommit till styrelsen att valberedningen har ändrat sitt förslag för revisorer. Istället för Hans Brusewitz har valberedningen nominerat Björn Engene. Fredrik Skanselid är fortsatt nominerad.

Revisionsberattelse 2019

Ses den 4e augusti!

Philip, Marcus & Hravn

***********************************

Sommarinfo!

Hej alla medlemmar! Hoppas ni har det bra nu under sommaren och håller er friska! Här kommer lite information om varför slitageavgifterna ändrades och om nytt årsmöte.

När vi publicerade att vi ändrade slitageavgifterna kom det in frågor om hur och när en styrelse kan ta beslut. Revisorerna hörde av sig och ställde en fråga kring ordningen och vi publicerar här samma svar som de fick. Om det finns ytterligare frågor är det bara att höra av sig.

Fråga från revisorerna:

Styrelsen har ändrat regler för slitageavgift samt depositionsavgift och lagt ut detta på hemsidan.
Även en information om varför och i jämförelse med tidigare regler skulle nog vara bra, för att räta ut medlemmars frågetecken kring detta. 

Svar från styrelsen:

Styrelsen delar helt revisorernas bild av att än mer bakgrundsinformation bör läggas ut på hemsidan. Ett kort svar här beskriver bedömningen som styrelsen gjort. På extrastämman uppmärksammade en medlem att föreningen har enligt anläggningslagens 48§ rätt att ta ut ersättning för merkostnader som kommer från slitage utöver det som ingår i normalt väganvändande. För att veta mer kring hur detta ska tolkas har styrelsen läst på anläggningslagen, lantmäteriets kommentarer till anläggningslagen, REVs bulletin om slitage samt hört oss för med REVs jurister och stadgeexperter. Styrelsen och föreningen har att följa tre olika dokument/regelsamlingar i fallande ordning av betydelse;

  1. Lagen om samfälligheter och anläggningslagen
  2. Förrättning och stadgar
  3. Årsmötesbeslut

När föreningen ska ta ut avgifter av något slag finns det lagkrav på att det måste förhålla sig till andelstalen hos medlemmarna. Det finns rättsfall som visar att avgifter i föreningar som inte grundar sig på andelstal är olagliga. Eftersom detta gäller innebär det att föreningen måste förhålla sig och följa det prejudikat som existerar. Utöver detta gäller principen att alla medlemmar ska behandlas lika. Lika i detta fall utifrån vad som är nämnt ovan innebär att ekonomisk ersättning ska stå i proportion till andelstal. Exempel: Ekekullsvägen 1 och Ekekullsvägen 45 ska båda bygga likadana hus. Andelstalen är 0.1 och 1.3. Det är inte likabehandling att båda betalar samma kostnad, likabehandling är att båda betalar samma merkostnader, det vill säga sitt nyttjande av vägen utöver det normala, vilket också är det som anläggningslagen och lantmäteriets handbok säger. Samma handbok påpekar också att det inte finns lagstöd för att ta in depositioner. 

Styrelsen hade därför att ta ställning till när det uppkom frågor kring slitage om det var årsmötesbeslutet om en engångskostnad på 10k eller lagen som gällde. Utifrån att föreningen ska styras i enlighet med gällande lagar och regler tog styrelsen beslutet att följa REVs och lantmäteriets tolkningar.

Nytt årsmöte

Vi håller just nu på att se över om det kommer att gå att hålla ett nytt årsmöte i början av augusti. Det kommer att komma ut mer info om det snart. En tillfällig lag möjliggör för en person att vara ombud för flera och det är på det sättet vi kommer att försöka hålla det. Vår ambition är att alla delar av vägen ska kunna vara representerade när vi diskuterar.

Bästa hälsningar,

Philip von Schwerin och styrelsen

Ny information om slitageavgifter

Hej alla medlemmar!

Vi uppdaterar här vad som gäller för byggnation och hur slitageavgifter beräknas. Enligt rekommendationer från REV och Lantmäteriet i hur lagen ska tolkas är det följande som gäller:

Slitageersättning samt depositionsavgift vid t.ex. nybyggnation/ombyggnation av villa etc. eller större anläggningsarbeten på en fastighet.

Slitageersättning = antal ton som de tillfälliga transporterna belastat vägen med / antal ton som fastighetens andelstal är beräknat efter x fastighetens aktuella årsavgift till vägens driftkostnad.

Exempel: föreningens medlem bebor en permanentbostad, vars årliga belastning på vägen är beräknad till 2 100 ton i enlighet med lantmäteriets schablon. För detta betalar medlemmen en årsavgift till vägens driftkostnad som uppgår till 2 000 kr. Medlemmens tillfälliga transporter visade sig belasta den samfällda vägen med 6 300 ton, det vill säga tre gånger mer än andelstalet är beräknat efter. En tänkbar ersättning för den utmattningseffekt transporterna förorsakat skulle då vara 6 300 ton / 2 100 ton x 2000 kr = 6 000 kronor.

https://www.revriks.se/media/1349/bulletinen-nr-1_web.pdf

Kom ihåg att det är BK3 som gäller för transporterna och att alltid höra av er till styrelsen när ni ska bygga så vi kan göra en inspektion innan och efter. Hoppas ni alla har det bra och ta hand om er!

Bästa hälsningar,

Philip von Schwerin och styrelsen

 

”>