Ekekullsvägens Vägförening


Ek_img_1

 

 

 

 

 

 

Ny kallelse till årsmöte den 4e augusti kl 18:00 på Västra Ekekullsvägen 5

Hej alla medlemmar! Här kommer en ny kallelse till årsmöte. Mötet kommer att hållas utomhus för att säkerställa att ingen av oss blir smittade. I kallelsen som ligger i era brevlådor står mer info om detta. Inga större ändringar har gjorts till handlingarna förutom en ändring på hur lång tid lånet kan betalas av på och att vissa fastigheter har tillkommit på utdebiteringslängden. Om den inte stämmer på något sätt är det bara att säga till. Det går att justera på årsmötet.

Styrelsen har också ett förslag på en stadgeändring för att tillåta att mer än att tre personer är ordinarie ledamöter i styrelsen. Ibland är det mycket arbete som krävs och det hade varit bra att kunna vara fler. Därför föreslår styrelsen att paragraf 5 i stadgan som idag lyder:

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Kungsbacka kommun. Styrelsen skall bestå av tre ledamöter och två suppleanter.

Ändras till:

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Kungsbacka kommun. Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och minst två suppleanter.

Stadgeändringar måste tas på två efterföljande årsmöten. Detta träder alltså inte i kraft nu om det stöds av stämman utan först nästa år.

Här kommer alla filerna:

Kallelse 2020

Utdebitering 2020 230tkr

Budgetplan 2020

Budgetförslag 2020

Verksamhetsberättelse

Bokföringsrapporter 2019

Årsbokslut 2019

Motioner och svar 2020 upd. 22/7

Valberedningens förslag 2020

Det har inkommit till styrelsen att valberedningen har ändrat sitt förslag för revisorer. Istället för Hans Brusewitz har valberedningen nominerat Björn Engene. Fredrik Skanselid är fortsatt nominerad.

Revisionsberattelse 2019

Ses den 4e augusti!

Philip, Marcus & Hravn

***********************************

Sommarinfo!

Hej alla medlemmar! Hoppas ni har det bra nu under sommaren och håller er friska! Här kommer lite information om varför slitageavgifterna ändrades och om nytt årsmöte.

När vi publicerade att vi ändrade slitageavgifterna kom det in frågor om hur och när en styrelse kan ta beslut. Revisorerna hörde av sig och ställde en fråga kring ordningen och vi publicerar här samma svar som de fick. Om det finns ytterligare frågor är det bara att höra av sig.

Fråga från revisorerna:

Styrelsen har ändrat regler för slitageavgift samt depositionsavgift och lagt ut detta på hemsidan.
Även en information om varför och i jämförelse med tidigare regler skulle nog vara bra, för att räta ut medlemmars frågetecken kring detta. 

Svar från styrelsen:

Styrelsen delar helt revisorernas bild av att än mer bakgrundsinformation bör läggas ut på hemsidan. Ett kort svar här beskriver bedömningen som styrelsen gjort. På extrastämman uppmärksammade en medlem att föreningen har enligt anläggningslagens 48§ rätt att ta ut ersättning för merkostnader som kommer från slitage utöver det som ingår i normalt väganvändande. För att veta mer kring hur detta ska tolkas har styrelsen läst på anläggningslagen, lantmäteriets kommentarer till anläggningslagen, REVs bulletin om slitage samt hört oss för med REVs jurister och stadgeexperter. Styrelsen och föreningen har att följa tre olika dokument/regelsamlingar i fallande ordning av betydelse;

 1. Lagen om samfälligheter och anläggningslagen
 2. Förrättning och stadgar
 3. Årsmötesbeslut

När föreningen ska ta ut avgifter av något slag finns det lagkrav på att det måste förhålla sig till andelstalen hos medlemmarna. Det finns rättsfall som visar att avgifter i föreningar som inte grundar sig på andelstal är olagliga. Eftersom detta gäller innebär det att föreningen måste förhålla sig och följa det prejudikat som existerar. Utöver detta gäller principen att alla medlemmar ska behandlas lika. Lika i detta fall utifrån vad som är nämnt ovan innebär att ekonomisk ersättning ska stå i proportion till andelstal. Exempel: Ekekullsvägen 1 och Ekekullsvägen 45 ska båda bygga likadana hus. Andelstalen är 0.1 och 1.3. Det är inte likabehandling att båda betalar samma kostnad, likabehandling är att båda betalar samma merkostnader, det vill säga sitt nyttjande av vägen utöver det normala, vilket också är det som anläggningslagen och lantmäteriets handbok säger. Samma handbok påpekar också att det inte finns lagstöd för att ta in depositioner. 

Styrelsen hade därför att ta ställning till när det uppkom frågor kring slitage om det var årsmötesbeslutet om en engångskostnad på 10k eller lagen som gällde. Utifrån att föreningen ska styras i enlighet med gällande lagar och regler tog styrelsen beslutet att följa REVs och lantmäteriets tolkningar.

Nytt årsmöte

Vi håller just nu på att se över om det kommer att gå att hålla ett nytt årsmöte i början av augusti. Det kommer att komma ut mer info om det snart. En tillfällig lag möjliggör för en person att vara ombud för flera och det är på det sättet vi kommer att försöka hålla det. Vår ambition är att alla delar av vägen ska kunna vara representerade när vi diskuterar.

Bästa hälsningar,

Philip von Schwerin och styrelsen

Ny information om slitageavgifter

Hej alla medlemmar!

Vi uppdaterar här vad som gäller för byggnation och hur slitageavgifter beräknas. Enligt rekommendationer från REV och Lantmäteriet i hur lagen ska tolkas är det följande som gäller:

Slitageersättning samt depositionsavgift vid t.ex. nybyggnation/ombyggnation av villa etc. eller större anläggningsarbeten på en fastighet.

Slitageersättning = antal ton som de tillfälliga transporterna belastat vägen med / antal ton som fastighetens andelstal är beräknat efter x fastighetens aktuella årsavgift till vägens driftkostnad.

Exempel: föreningens medlem bebor en permanentbostad, vars årliga belastning på vägen är beräknad till 2 100 ton i enlighet med lantmäteriets schablon. För detta betalar medlemmen en årsavgift till vägens driftkostnad som uppgår till 2 000 kr. Medlemmens tillfälliga transporter visade sig belasta den samfällda vägen med 6 300 ton, det vill säga tre gånger mer än andelstalet är beräknat efter. En tänkbar ersättning för den utmattningseffekt transporterna förorsakat skulle då vara 6 300 ton / 2 100 ton x 2000 kr = 6 000 kronor.

https://www.revriks.se/media/1349/bulletinen-nr-1_web.pdf

Kom ihåg att det är BK3 som gäller för transporterna och att alltid höra av er till styrelsen när ni ska bygga så vi kan göra en inspektion innan och efter. Hoppas ni alla har det bra och ta hand om er!

Bästa hälsningar,

Philip von Schwerin och styrelsen

Årsmöte 31/3 är inställt.

På grund utav corona-viruset har årsmötet blivit inställt. Det kommer att utgå mer information i brevlådorna den 25/3. Ett nytt årsmöte kommer att kallas till i samband med att smittan i Sverige minskar.

 Länk till REV om att ställa in årsmöte

https://www.revriks.se/nyheter/%C3%A5rsmoete-i-corona-tider/

Kallelse till årsmöte 2020

Hej alla medlemmar! Här kommer kallelse och alla dokument till årsmöte för 2020. Det kommer att vara den 31/3 i Kullaviksskolans matsal kl 18:00. Om ni har några frågor eller funderingar är det bara att höra av er!

Kallelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Budgetplan 2020

Budgetförslag 2020

Utdebitering ESFF 2020 230 tkr

Bokföringsrapporter 2019

Årsbokslut 2019

Motioner och Svar 2020

Valberedningens förslag 2020

Revisionsberättelse 2019

Ses den 31e!

Philip, Marcus & Hravn

***********************************

Protokoll från extra stämma

Hej!

Det blir en viss förändring av protokollet efter påpekande från justerarna. Ingen information har förändrats och besluten är desamma. Det enda som har förändrats är att den tidigare punkten 10.F har flyttats till 8.A.IV.

Protokoll extra stämma 9_12

 

Kallelse till extra stämma

9e december 2019 / 18:00 / Kullaviksskolans matsal

Hej alla medlemmar!

Styrelsen, representerad av, Philip von Schwerin, Marcus Lindholm och Hravn Forsne, vill kalla till extra årsmöte där vi önskar presentera och besluta om en ny reviderad plan och budget för 2019 och diskutera hur vi bäst kan sänka hastigheten på vägen. 

 

Vad som hänt på Norra Ekekullsvägen och information om långsiktigt underhåll av vägen

 

Vad gäller Norra Ekekullsvägen har problemen som funnits med vatten kring vägen lett till mer omfattande dikesarbete än ursprungligen planerat, vilket ökat kostnaderna. 

Givetvis har vi konkurrensutsatt offerterna för att få bästa pris. Vi har även fått kostnadsbesparingar genom samordning med den entreprenör som bygger hus  med flera andra fastighetsägare längs vägen. 

 

 • De ursprungliga offerterna för upprustning av Norra Ekekullsvägen har blivit dyrare, då arbetets omfattning behövt utvidgas. 
 • Det har också under året kommit in kostnader som ej varit budgeterade. 
 • På grund av punkterna ovan, ryms inte nya farthinder inom rådande budget.

 

Detta gör att vi behöver skjuta fram visst planerat arbete utanför Norra Ekekullsvägen till 2020 samt ta fram nytt förslag kring hastighetsdämpande åtgärder. 

 

Gällande belåning och utdebitering 2

 

På det senaste årsmötet beslutades det om att föreningen skulle ta ett större lån på 750 tkr samt ta ut en extra utdebitering på 150tkr för avbetalning av lån under andra halvåret av 2019. Detta för att kunna reparera och asfaltera delar av vägnät i området under 2019 efter att Norra Ekekullsvägen färdigställts.

 

Utifrån det som framkommit, främst gällande kostnader, ny information kring behov av upprustning och var vi står idag, så vill vi skjuta på den resterande asfalteringen och därmed ej belåna föreningen under 2019 och ej heller ta ut en extra debitering under hösten 2019. Vi önskar istället, tillsammans med de entreprenörer vi är i kontakt med, arbeta fram en tydlig och långsiktig underhålls- och fartbegränsande plan för vägen och lägga fram det förslaget på årsmötet 2020. Utifrån den information vi fått hittills av dem så ser det ut att kunna göras till en lägre kostnad och troligen utan belåning. 

 

Hastighetsdämpande åtgärder

 

Vi kommer även lägga fram ett förslag att göra omtag kring hur vi ska göra för att sänka hastigheterna till gällande 30 km/h längs vägen. En rad fastighetsägare har hört av sig med kritik angående de höga asfaltsguppen i början av Ekekullsvägen. Vi behöver komma fram till en lösning som såväl är hastighetsdämpande och mer skonsamma för bilarna. Men också ta i beaktande ifall ambulans och räddningsfordon akut behöver köra längs vägen. Med det sagt kommer vi att ta in ett litet antal flyttbara gummigupp, dels för att sänka hastigheter där det är som mest akut men också för att pröva vad som är det bästa placeringarna ifall gupp ska permanentas i samband med arbetet 2020. 

 

Hoppas ni har möjlighet att komma den 9 december och kom ihåg om ni är flera fastighetsägare till en fastighet, att ta med er fullmakt.

Välkomna och väl mött. / Styrelsen

 

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare
 5. Framställan från styrelse
  1. Revidering av budget. Se bifogat förslag till ny budget.
  2. Beslut som hastighetssänkande åtgärder
 6. Plats där stämmoprotokoll kommer hållas tillgängligt
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande

 

Här är också det nya förslaget till budget:

Nytt budgetförslag 2019 inför extra årsmöte 9 dec

 

***********************************

————————————————————————————————————————————–
Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: NY info utlagd den 24:e februari.
————————————————————————————————————————————–

Hej,

Då har årets föreningsstämma avhållits enligt kallelse och undertecknat samt justerat protokoll finns på denna klickbara länk: Protokoll Årsmöte 2019

Protokollet läggs också upp under fliken ”Dokument” och sparas där sedan framöver tillsammans med övriga äldre årsmötesprotokoll.

Tack för en trevlig, bra och effektiv stämma.

Med vänliga hälsningar
Avgående styrelsen

 

 

————————————————————————————————————————————–

OBS!! Läs gärna också kontinuerligt igenom all information på fliken ”Bra att veta” då får alla medlemmar en och samma gällande information om hur vi alla måste förhålla oss till vad som gäller i vår samfällighet.
Därigenom får alla en gemensam och klar bild om kollektivets regler m.m. och det minskar ev. onödig friktion och konflikter gentemot det gemensamma kollektivet, styrelsen, grannar, vänner, etc. som annars lätt uppstår då istället ”egna och personliga” uppfattningar om vad som gäller får råda istället för de gemensamma förhållningssätten och reglerna.

Kontakta alltid styrelsen om ni är tveksamma om vad som gäller i föreningen eller har frågor om något.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

—————————————————–
SLUT PÅ NY VIKTIG INFORMATION!
—————————————————–

 

”>