Bra att veta

Vad som gäller för OSS ALLA medlemmar vid begagnande av samfällt vägområde, dess status och till sist styrelsens uppgift att förvalta och freda det samfällda vägområdet.
OBS! Många av punkterna gäller självklart för alla som kör på samt begagnar våra vägar, t.ex. transportörer, entreprenörer, vänner, bekanta etc. Hjälp därför som medlem gärna till med att upplysa andra om vad som gäller.

Kontakta i alla lägen styrelsen om ni är tveksamma om vad som gäller kontra nedanstående beskrivningar.

För allas vår gemensamma trivsel och för att ta medlemsansvar så tänk alltid på att respektera och följa vad som gäller för oss alla vid begagnande av vårt gemensamma samfällda vägområde.


 

Det är inte tillåtet  köra med motorfordon vare sig uppför eller nedför backen som avslutar Sydvästra Ekekullsvägen och som fortsätter ned till Brännefjällsvägen, en väg som tillhör Kyviks vägsamfällighet. Den övre hälften av backen ingår i Ekekullens vägsamällighet och den nedre hälften ingår i Kyviks vägsamfällighet.

Det är inte tillåtet att på föreningens samfällda vägområde:

 • Parkera eller ställa upp privata fordon, båttrailers, släpkärror etc.
 • Ställa upp soptunnor, brevlådor, etc.
 • Lägga upp och förvara privata mängder grus, jord, byggmaterial, grenar, etc.
 • Låta uppföra privata fasta anläggningar typ: murar, staket, plank, planteringar etc.
 • Låta utföra arbeten typ: anläggningsarbeten, grävning, dikning, ledningsdragning etc.
 • Framföra fordon i högre hastighet än 30 km/h (Det är däremot önskvärt att man håller en lägre hastighet än så om specifika och plötsligt uppdykande omständigheter så kräver).
 • Låta framföra bandgående entreprenadmaskiner och/eller för stora/tunga maskiner/fordon oavsett om dom är bandgående eller ej.
 • Låta framföra fordon som inte klarar BK3 – bärighetsklass 3. Informera därför alltid din transportör att BK3 gäller på samtliga av föreningens vägar. Denne skall då veta vad som gäller avseende transporter m.m. inne på samfällt vägområde. 

Läs mer om vad BK3 är och reglerna för detta på följande länkar hos Transportstyrelsen:
Transportstyrelsens grundregler för bl.a. BK3
Bruttoviktstabeller för olika BK -klasser
Tillåtet axeltryck för olika BK -klasser

OBS! Det är alltid den/de fastighetsägare och/eller den/de personer som beställer och låter utföra transporter/arbete/aktiviteter på samfällt vägområde, som alltid ytterst är ansvariga för dessa transporter/arbeten/aktiviteter. Dessa personer är därmed skyldiga att bekosta och återställa alla följdeffekter och skador som sådana transporter/arbeten/aktiviteter orsakar på samfällt vägområde. Detta ansvarsförhållande gäller även om genomgång/överenskommelse för transporterna/arbetena/aktiviteterna hållits/gjorts med styrelsen.

För undvikande av onödiga missförstånd och att enskild medlem/fastighetsägare får ”oväntade” krav på sig om att betala för återställande eller att i sista hand medlemskollektivet får bekosta onödiga återställande, etc. Kontakta alltid styrelsen i förväg om ni avser att göra något som riskerar att påverka och/eller skada det samfällda vägområdet.
Vänligen gör alltid detta i god tid innan ni påbörjar sådana arbeten/aktiviteter så att ni och styrelsen tillsammans noga hinner gå igenom frågorna/aktiviteterna och komma överens om och ev. avtala om hur det skall genomföras/lösas.
Läs under fliken ”Kontakt” om hur ni enklast kontaktar styrelsen.

OBS! Läs även igenom stycket härunder om reglerna för uttag av slitageersättning samt depositionsavgift vid tunga transporter i samband med nybyggnation/ombyggnation, anläggningsarbeten m.m.

————————————-

Slitageersättning samt depositionsavgift vid t.ex. nybyggnation/ombyggnation av villa etc. eller större anläggningsarbeten på en fastighet.
En slitageersättning på 10 000 kr samt en depositionsavgift på 10 000 kr tas ut från enskilda fastighetsägare i föreningen som tillfälligt belastar vägen med tunga transporter, tunga entreprenadmaskiner, etc. vid t.ex. byggnation eller anläggningsarbeten på fastighetsägarens tomtmark.

För att undvika problem i efterhand så är det varje fastighetsägare/medlems ansvar att kontakta styrelsen i god tid innan tunga transporter m.m. påbörjas. Detta för att till styrelsen anmäla under vilken period transporterna kommer att utföras samt för att inhämta information från styrelsen om den slitageersättning samt depositionsavgift som föreningen i förväg kommer att ta ut från fastighetsägaren i samband med sådana transporter.

I samband med den kontakt som aktuell fastighetsägare då kommer att ha med styrelsen efter sin gjorda anmälan om transportbehovet, (OBS! anmälan skall alltså göras till styrelsen innan det påbörjas transporter för ovanstående typer av arbeten), så kommer styrelsen och fastighetsägaren tillsammans att gå igenom och avtala om:

 • Vad som allmänt gäller i föreningen vid denna typ av arbeten/transporter.
 • Tillsammans göra en besiktning av aktuell vägsträcka och notera samt dokumentera vägsträckans skick och redan ev. existerande skador.
 • Underteckna avtalet om extra slitageersättningsavgift.
 • Underteckna avtalet om depositionsavgift.

När avtalen sedan är undertecknade och fastighetsägaren inbetalt slitageersättning samt depositionsavgift till föreningen så får transporterna börja utföras.
Styrelsen har tagit fram ett informations dokument som tydligt beskriver varför föreningen tar ut en så kallad slitageersättning vid denna typ av tunga transporter m.m. och vilken lag denna rättighet vilar på. Klicka på följande länk för att läsa denna information: Slitageersättning i Vägsamfällighet

Om tunga transporter vid ovanstående typer av arbeten påbörjas innan kontakt tagits med styrelsen för inhämtande av startgodkännande, så gäller ovanstående regler oavsett när eller om fastighetsägaren tar kontakt med styrelsen eller styrelsen upptäcker att sådana tunga transporter utförs/utförts utan att styrelsens godkännande inhämtats.
Det man som fastighetsägare då riskerar är bl.a. att samtliga skador m.m. som upptäcks vid en efterbesiktning av aktuell vägsträcka kommer att falla på fastighetsägarens ansvar att bekosta återställandet av.

Efter genomförd efterbesiktning av aktuell vägsträcka så återbetalas depositionsavgiften till fastighetsägaren med specificerat avdrag för åtgärdande av ev. skador som hittats på aktuell vägsträcka samt avdrag för föreningens fasta administrationsavgift för möten, besiktning, m.m.
Täcker inte gjord deposition dessa kostnader debiteras överskjutande kostnader fastighetsägaren i efterhand i en separat specificerad faktura.

———————————-

Angående fastigheters gränser kontra gränser till samfällt vägområde och ev. intrång över dessa gränser:
Styrelsen ber alla fastighetsägare att läsa igenom det dokument från Lantmäteriet som finns under denna klickbara länk–> Fastighetsgränser

Notera gärna speciellt i dokumentet och under rubriken ”Vad får jag som fastighetsägare göra?”, att vägföreningen (företrädd av styrelsen) också givetvis är en ”granne” att, som det står, alltid kontakta vid gränsdragningsfrågor grannar emellan.

———————————–

Det kan rädda liv!!!

Angående hastighet och gemensamma ”trafikregler” på föreningens vägar:
Tänk på att 30 km/h är maximal högsta tillåtna hastighet på våra samfällda vägar.
Kör i max 30 km/h eller en ännu lägre hastighet om situationen så kräver.

Föreningen har trots upprepad information fortfarande tyvärr problem med fortkörning och dåligt samarbete vid möten mellan trafikanter på vissa vägavsnitt.

Styrlesen informerar regelbundet förskolan om detta problem men även vi medlemmar och och boende i föreningen/området skall givetvis alltid föregå med gott exempel och därför ALLTID framföra våra fordon i rätt hastighet och på ett säkert och ansvarsfullt sätt samt använda de mötesplatser som finns vid mötessituationer istället för att försöka ”tränga oss fram”.

Ett tänkvärt fakta exempel: Den längsta sträckan från infart på Ekekullsvägen och till slutet på någon av Ekekullsvägarna är endast ca. 500 m – 1000 m. Att köra dessa sträckor med maximalt tillåtna 30 km/h tar alltså då ca. 60 – 120 sekunder att köra beroende på sträckan man kör.

Ökar man då istället sin hastighet till det dubbla och kör i t.ex. helt olovliga 60 km/h (vilket på våra smala vägar är vansiningt fort och farligt). Så ”tjänar” man alltså endast och beroende på sträckan 500 m – 1000 m som man kör, alltså endast mellan ca. 30 – 60 SEKUNDER!!! PÅ EN SÅDAN HASTIGHETSÖKNING.

Man kan ju då fundera på vad man skall göra av denna ”otroliga” tidsvinst på alltså max mellan 30-60 sekunder!!! kontra t.ex. det välkända och klargjorda faktum att:

 • Reaktionssträckan om man dubblar hastigheten från tillåtna 30 km/h till otillåtna 60 km/h ökar innan man kommer att reagera och ens påbörja en inbromsning från 9 meter till hela18 meter.
 • Bromssträckan (efter det att reaktionssträckan ovan avverkats) blir sedan vid en fördubbling av hastigheten från tillåtna 30 km/h till otillåtna 60 km/h hela otroliga FYRA GÅNGER LÄNGRE!!! dvs. den ökar då från 3,6 m till HELA 14,4 m!!!! 

Så alltså sammantaget, ökar man hastigheten från tillåtna 30 km/h till otillåtna 60 km/h så ökar den totala sträckan (rekationssträckan + bromssträckan = tills att bilen står helt stilla) från 12,6 meter till HELA 32,4 meter!!!

Risken för att då inte hinna stanna i tid för ett plötsligt utspringande barn eller djur är då inte längre en risk utan en påkörning med kanske allvarliga personskador eller t.o.m. ett fatalt dödsfall som följd är då sannolikt istället ett uppenbart faktum.

Så alltså, snälla trafikanter på Ekekullsvägarna, kör i max tillåtna 30 km/h och håll gärna en ännu lägre hastighet om någon situation t.ex. möte med bilar, cyklister, gående personer eller djur uppstår. Gör ni det så tar ni ett mycket fint och respektfullt ansvar för att bidraga till en säker trafikmiljö på våra samfällda vägar, vilket vi ju alla vill att vi skall ha.

Klicka gärna också på denna länk och läs om Trafikregler-Ekekullens-samfällighetsförening där finns en kortfattad tidigare utkommunicerad information om hur vi alla för att skapa en säker trafikmiljö, bör köra och agera på föreningens vägar finns. (Detta infoblad har även delats ut till samtliga familjer på Spårhaga förskola genom förskolans försorg. Det har också anbringats på vissa stolpar utmed Ekekullsvägen).

————————————

Det kan rädda liv!!!

Föreningen har också problem med att det parkeras bilar på med ”M” skyltar utmärkta mötesplaser. Det är självklart helt förbjudet att parkera på en med ”M” skylt utmärkt mötesplats, man får inte ens ställa sig där och lämna bilen för en ”kort stund”. Mötesplatser skall alltid vara helt fria från parkerade bilar eller annat så att just möten alltid kan genomföras på dessa under dygnets alla timmar.
Mötesplatserna är till för att höja säkerheten för oss alla vid möten etc. och får därför bara begagnas för just möten.

Notera att det även är helt förbjudet att parkera/ställa upp bilar eller andra fordon etc. på samtliga av föreningens samfällda vägar och vägområde.
Bl.a beror detta just på att det precis som i fallet med att det av trafiksäkerhetsskäl inte skall finns siktskymmande växtlighet i vägområdets närhet, inte heller och av samma trafiksäkerhetsskäl skall stå siktskymmande fordon etc. utefter våra vägar.

Kontakta i alla lägen styrelsen om ni är tveksamma om vad som gäller.

—————————————

Det kan rädda liv!!!

Inspektera minst 2 gånger/år din växtlighet och dina häckar m.m. ut mot samfällt vägområde och klipp ned dessa vid behov.

Varje fastighetsägare är skyldig att röja siktskymmande och/eller utväxande växtlighet längs sin tomtgräns ut mot samfällt vägområde.

Tänk alltså på att ni själva och utan anmodan enligt ”Plan- och bygglagen 8 kap 15 §”, besiktigar och klipper av/ned växtlighet som skymmer sikten vid utsatta lägen på våra samfällda vägar/vägområden, typ vid: kurvor, övergångar från en väg till annan väg, utfarter/infarter från våra fastigheter, etc. Samtidigt måste ni också hjälpa till med att besiktiga och klippa av/ned all övrig växtlighet typ grenar, buskar och annan växtlighet som växer längs med era fastigheters gränser och ut över gränsen till/på det samfällda vägområdet.

Om så inte sker kan I värsta fall vägföreningen tvingas beställa och låta utföra sådan röjning och sedan debitera fastighetsägaren/föreningsmedlemmen för arbetet under åberopande av ”Plan- och bygglagen 8 kap 15 §”.

Styrelsen har tagit fram ett tydligt informationsblad som guidar er i detta vårt enskilda ansvar som vi alla fastighetsägare/medlemmar har i vår förening angående vad som gäller växtlighet kontra trafiksäkerhet m.m. vid alla våra samfällda vägar.

Ni kan läsa och ladda ned samt skriva ut detta informationsblad genom att klicka på denna länk: Klipp din växtlighet och häckar – Allmän information

Det har via stämmor, motioner men även i mail m.m. till styrelsen både framkommit och beslutats om att föreningen skall hålla en så hög och säker vägstandard som möjligt kontra förättningsbeslut och lagar samt förordningar.

—————————————

Vinterväghållning: Styrelsen anlitar varje år en entreprenör som ombesörjer plogning, sandning och sopning av föreningens vägbanor. Vid sandningen ingår ett minimum av salt för att inte sandhögarna skall frysa ihop vid hanteringen.

—————————————

Årsmöte: hålls normalt under februari – mars månad. Medlemmarna är välkomna att lämna in motioner inför årsmötet, dock måste sådana enligt stadgarna då lämnas in senast i December månad året före det år som årsmötet skall hållas där motionen skall behandlas.

—————————————

Varje medlemsfastighet har ett fastställt andelstal i föreningen. Detta ligger sedan till grund för uttaxering av avgifter. Beloppet som skall tas ut från varje medlemsfastighet fastställs av årsstämman som normalt hålls i mars månad. Andelstalet påverkas inte av tomtstorleken utan är beräknad enligt ”ton/kilometer” modellen vilken i möjligaste mån speglar hur mycket vägsträcka av föreningens samfällda vägar som utnyttjas vid trafik till och från repsektive medlemsfastighet.

Faktura på årsavgiften: För medlemsfastigheterna sänds en faktura på beslutad årsavgift/utdebitering per medlemsfastighet ut en gång per år efter genomfört årsmöte. Normalt skickas fakturavierna för årsavgiften ut under maj/juni. Faktureringen följer medlemsregistret och det är därför viktigt att anmäla förändringar vad gäller ägandet av fastigheten.

Det är alltid bäst och säkrast att använda uppgifterna på den förtryckta fakturan/avin för att skapa och genomföra en betalning.
Betala alltid din medlemsavgift, till: Föreningens bankgironummer: 5573-2283. OBS!! ange alltid minst ditt namn och fastighetsbeteckningen för medlemsfastigheten som betalningen avser.

———————————–

Inträdesavgift för till föreningen nyanslutna fastigheter. Enligt protokollfört stämmobeslut på 2015 års stämma så tar föreningen ut en inträdesavgift från nya medlemsfastigheter som ansluts till föreningen genom bl.a. tomddelning, avstyckning eller annan nyexpolatering. Denna inträdesavgift motsvarar 1/4-del av vid var tid gällande prisbasbelopp. Observera att detta är en för alla till föreningen nytillkomna medlemsfastigheter likställd engångsavgift som därmed inte har någon korrelation mot andelstalet i föreningen som fastigheten åsätts.

 

—————————————————————————————————————————————-
Övrig info om styrelsens uppdrag. (Samma text som under fliken ”Styrelsens Uppdrag”).
—————————————————————————————————————————————-

Ekekullens Samfällighetsförening är en gemensamhetsanläggning (Kyvik Ga:17) och som är ”tvingande” att ingå¨i för alla samfällda fastighetsägare vid vägarna Ekekullsvägen, samt Norra–, Nordöstra–, Östra–, Södra–, Sydvästra–, och Västra–, Ekekullsvägen.

Detta är något som är fastställt av Lantmäteriet via en lantmäteriförättning.

Föreningens/styrelsens uppgift är att förvalta vägarna inom ramen för vårt fastställda anläggningsbeslut.
Med förvaltning förstås att året runt sköta, underhålla, reparera samt bevaka/kontrollera våra samfällda vägar och vårt samfällda vägområde.

OBS! Samfälligheten kan inte inom ramen för förvaltning anlägga nya vägar eller andra anläggningar av t.ex. typen: ”Nya belysningsanläggningar”.
Sådan nybyggnation/nyanläggning måste först föregås av att en föreningsstämma via en motion beslutar om att genomföra en ny och nödvändig lantmäteriförrätning. Efter en sådan erhåller vi då ett nytt fastställt anläggningsbeslut. I det nya anläggningsbeslutet kommer sedan ramarna för vad den nya beslutade anläggningen innebär och hur den skall förvaltas och bekostas då att preciseras. Först därefter så kan sedan en sådan nyanläggning börja byggas för att ingå i föreningens förvaltning.

I styrelsens förvaltningsuppdrag ingår per definition alltid uppdraget att kontrollera och övervaka så att samfällt vägområde begagnas på ett korrekt sätt och då så inte sker, att påpeka detta för den/de som på ett felaktigt sätt begagnar samfällt vägområde och om nödvändigt åtgärda problemet på ett lämpligt sätt.

Om extern hjälp/rådgivning behövs för att komma tillrätta med några problem i föreningen eller för att tolka lagar/regler/förordningar etc. så skall styrelsen ta hjälp av REV (Riksförbundet Enskilda Vägar), som vår föreningen alltid enligt stämmobeslut skall vara medlem i och som är en organisation med expertkunskaper inom samtliga vägföreningsfrågor, både juridiska och praktiska, som kan uppkomma i en vägsamfällighet.

———-

Styrelsearbetet i vägföreningen sker på frivillig grund. Föreningen måste dock alltid enligt lagar och förordningar samt våra stadgar, vid var tid ha en styrelse plus ett antal andra funktioner i föreningen bemannade med från ett årsmöte valda funktionärer, totalt 10 st. (3 st. Styrelseledamöter, 2 st. Styrelsesuppleanter, 2 st. Revisorer, 1 st. Revisorssuppleant samt 2 st. Valberedningsfunktionärer). Se under fliken ”Kontakt” för vilka personer som vid var tid innehar dessa poster”.

Det är alltså viktigt att det finns personer som ideellt vill ställa upp och sköta föreningen och dess löpande förvaltning på så sätt som lagar, förordningar, anläggningsbeslut samt stämmobeslut sätter ramarna för.

Detta arbete innebär ett visst behov av kunskap om lagar och förordningar samt om föreningens anläggningsbeslut för verksamhetsområdet (Kyvik Ga:17). Det är också önskvärt att styrelseledamöter har viss erfarenhet av vägförvaltning och/eller entreprenörshantering och/eller ekonomisk förvaltning, m.m.

P.g.a. detta, så är det bra och önskvärt om det i möjligaste mån kan vara samma personer som sitter i styrelsen under ett längre antal år i följd. En längre tid med samma personer i styrelsen innebär att en erfarenhet och kontinuitet i förvaltningsuppdraget och alla tagna beslut kan byggas upp och följas upp på ett bra sätt över tiden.

Om för få frivilliga till de olika funktionärsposterna i föreningen finns att tillgå, så måste föreningen istället upphandla extern förvaltning av föreningen med bl.a. betydligt dyrare avgifter som följd.

Alla medlemmar ombedes därför att alltid hjälpa och samarbeta med en sittande förvaltande styrelse och att i alla lägen tillsammans med styrelsen följa och jobba för att vi alltid har en förening där vi alla följer lagar, förordningar, m.m. genom att tillsammans följa och agera efter ledorden:

 • En rättvis förening som sköts enligt gällande lagar, förordningar, anläggningsbeslut samt stämmobeslut.
 • Alla medlemmar är likställda och alla medlemmar har samma rättigheter men också samma skyldigheter gentemot föreningen och varandra.
 • Ingen medlem får tillförskansa sig egna/privata fördelar på föreningens och medlemskollektivets bekostnad.
 • Samfällt vägområde skall respekteras och får inte utnyttjas för privata ändamål.

Notera gärna i samband med detta att:
Styrelsen i en förening med ”tvingande medlemskap”, dvs. som vår vägförening, måste strikt följa de lagar och förordningar som reglerar denna typ av verksamhet samt det anläggningsbeslut som ligger till grund för gemensamhetsanläggningens förvaltande.

Styrelsen får inte, kan inte och skall inte, särbehandla vissa medlemmar och t.ex. ge dem tillstånd att permanent ta i anspråk gemensamhetsanläggningens samfällda vägområde för medlemens eget permanenta och privata bruk.

———-