Dokument

Dokument till föreningsstämman/årsmöte 2019:
(Här nedan är samtliga dokument till föreningsstämman/årsmötet 2019. Klicka på de blå länkarna).

Kallelse årsmöte 2019
Verksamhetsberättelse Ekekullens samfällighetsförening 2018
Revisionsberättelse för jan-dec 2018
Resultatrapport 2018
Balansrapport 2018
Framställan 2019
Årsbudget 2019 Förslag_1
Årsbudget 2019 Förslag 2
Utdeb ESFF 2019 350 tkr
Utdeb ESFF 2019 150 tkr lån på 5 år

Årsbudget 2018 för jämförelse med 2019 ovan

dokument

 

 

 

 

 

 

Valberedningens förslag för kandidater till Styrelse, Styrelsesuppleanter, Revisorer och Revisorsuppleant samt övriga funktioner för 2019 års föreningsstämma/årsmöte: 
(Klicka på länken här under för att läsa valberedningens förslag).
Valberedningens förslag till 2019 års kandidater

 

Mall för fullmakt att agera ombud för medlemsfastighet på föreningsstämman.
Under följande länk nedan hittar ni en mall för att enligt fullmakt företräda A) egen delägd medlemsfastighet och/eller B) företräda annans ägda medlemsfastighet.

Fullmakt Ombud vid föreningsstämma_mall

Printa ut mallen och läs instruktionerna på sidan 2 samt fyll i erforderliga fält på sidan 1 och se till att nödvändiga underskrifter är gjorda annars är fullmakten ogiltig.
Notera särskilt instruktionerna om ifall 1 eller 2 stycken mallar behöver fyllas i, undertecknas och tas med till stämman beroende på vilken typ av ombud man fått fullmakt för att vara.
Har man inte korrekt ifyllda och undertecknad(e) ombudsfullmakt(er) med sig till stämman så kommer man inte att få agera ombud.

 

Protokoll från föreningsstämma/årsmötet 2019:
Protokoll Årsmöte 2019

Tidigare protokoll från föreningsstämmor/årsmöten:
Protokoll Årsmöte 2018
Protokoll Årsmöte 2017
Protokoll Årsmöte 2016
Protokoll Årsmöte 2015
Protokolls Årmöte 2014
Protokoll Årsmöte 2013
Protokoll Årsmöte 2012 
Protokoll Årsmöte 2011

Stadgar
Samfällighetens Stadgar
Lantmäteriets kommentarer till stadgarna

Samfällighetens bildande
Anläggningsbeslut
Protokoll anläggningsförrättning

REV (Riksförbundet för Enskilda Vägar)
Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen  (Enskilda vägar, lagregler och begrepp, förvaltningsfrågor, väghållning)