Äldre information

 (bläddra nedåt för att kronologiskt läsa äldre tidigare utlagd information enligt angivna periodindex)

För perioden: Januari 2019 – Maj 2015.

————————————————————————————————————————————–
Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: NY info utlagd den 5:e juli.
————————————————————————————————————————————–

Hej alla medlemmar!
Information om de tre första vägbulorna strax efter infarten på Ekekullsvägen.
Efter enligt stämmobeslut genomfört uppförande samt nu i dagarna en viss behövlig justering (höjning) av vägbulorna håller nu styrelsen på att utvärdera resultatet.
Många positiva kommentarer har kommit in till styrelsen om att de nu anpassade vägbulorna verkligen fyller sin funktion och sänker hastigheten rejält. Självklart har det som alltid kommit några få negativa kommentarer också. De flesta negativa kommentarerna verkar komma från bilägare som har bilar med väldigt ”låg markfrigång” och där dom ”nuddar” toppen på vägbulorna vid passage, speciellt om dom kör över i lite högre fart än vad som är tillrådligt.
Styrelsen har därför kontaktat entreprenören så att dom står beredda att göra en smärre justering (sänkning) av vägbulorna om det visar sig absolut nödvändigt efter utvärdering.
(Infotillägg gjort den 7:e juli: Igår gjorde entreprenören och styrelsen med anledning av ovanstående få bilar som ”nuddar” toppen på vägbulorna, en smärre anpassning av vägbulorna genom att ca. 2 cm ”slipades” av på toppen av dessa. Nu både borde och verkar allt fungera bra för både syftena hastighetssänkning och smidig passage).

OBS!! SÄNK HASTIGHETEN TILL CA. 5-10 KM/H VID PASSAGE ÖVER VÄGBULORNA!!!

Tänk på att denna typ av ”billigare” vägbulor som alltså senaste stämman beslutade om att vi skulle anlägga på vägsträckan är konstruerade för att man skall närma sig dessa med i princip ”tomgångsfart” (ca 5-10 km/h) och sedan köra över varje vägbula med max denna lägre rullhastighet hastighet (om ca 5-10 km/h) eller kanske t.o.m. ännu lägre hastighet än så om er biltyp kräver det.
Kör man fortare än så kommer upplevelsen av passagen att upplevas som alltmer stötig/hoppig/jobbig ju fortare man kör och då ökar också risken för att bilens underrede till slut nuddar vägbulorna.
Tänk alltså på att ju lägre markfrigång en bil har, ju långsammare måste man passera dessa vägbulor. Det innebär att vissa bilar kan behöva passera vägbulorna med ännu lägre hastighet än 5-10 km/h för att inte nudda toppen på vägbulorna.
Meningen med vägbulorna är ju just att man skall ”tvingas” att passera med en lämplig och lägsta rullhastighet på fordonet så att en så trafiksäker miljö som möjligt uppnås vid den mycket trånga passagen på vägsträckan där numera ca. 600!!! fordonspassager sker en normal vardag.

Medlemmar och styrelsen har tyvärr fortsatt observerat att det trots de nya vägbulorna emellanåt kommer några fordon som fortfarande kör alldeles för fort över vägbulorna. Styrelsen ber därför er alla om att verkligen anpassa er fart till max ca. 5-10 km/h vid passage av vägbulorna eller kanske t.o.m. hålla en ännu lägre hastighet om ni har en bil med väldigt låg markfrigång. Gör ni inte det så kommer definitivt varje passage att kännas alltmer ”obekväm” beroende på hur mycket för fort ni kör, vilket ju är hela syftet med vägbulor.
Styrelsen vill också gärna påminna alla om att vägbulorna har uppförts efter ett stämmobeslut taget på senaste föreningsstämman 2018.

Maila gärna alla ev. synpunkter ni har till styrelsen: OBS! använd då föreningens mailadress (se kontakt fliken här ovan).

Med vänliga hälsningar
Styrelsen.

————————————————————————————————————————————–
Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: NY info utlagd den 16:e maj.
————————————————————————————————————————————–

Hej alla medlemmar!
Här kommer lite aktuell information från styrelsen.
Nu kommer snart ytterligare en del transporter/aktiviteter att ske på föreningens vägnät inom den närmsta tiden.
Bl.a. beroende på nybyggnationer och anläggande av anslutningsväg inom en fastighet samt fiberinstallationer.
Vi ber alla att visa hänsyn och samarbeta kring den trafikproblematik som vid vissa tillfällen kan uppstå under närmsta perioden och i samband med nedanstående arbeten.
——–
Entreprenören vid nybyggnationen på Ekekullsvägen 32 har informerat styrelsen om följande transporter som kan komma att innebära störningar och ibland begränsad framkomlighet på Ekekullsvägen.
Tisdag v.22 kommer leverans med material för sluttningsplan för avlastning (på morgonen ca 07.15 och framåt ca 1-1,5 tim)
Tisdag v.23 kommer leverans med material tak samt översta plan för avlastning (på morgonen ca 07.15 och framåt ca 1-1,5 tim)
———–
På Norra Ekekullsvägen fortsätter projektering / anläggande av infart till en fastighet samt därefter kommer anläggningsarbeten/byggnation på denna fastighet att påbörjas.
Transporterna måste på Norra Ekekullsvägen måste ibland backa till fastigheten då det är mycket smal väg in till denna. Backning kommer därmed att ske i uppförsbacke med mycket begränsad sikt och framkomlighet. Var därför extra uppmärksamma när ni kör på denna vägsträcka.
————-

Vänliga hälsningar
Styrelsen

————————————————————————————————————————————–
Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: NY info utlagd den 2:e maj.
————————————————————————————————————————————–

Förfrågning till er medlemmar gällande anläggande av kompletterande vägbulor inom föreningens vägnät.

Som det beslutades om och med hänvisning till det förslag styrelsen framställde på stämman gällande vägbulor, så ber vi nu er medlemmar att återkoppla med information till styrelsen om ev. behov av komplettering av antalet vägbulor samt även placering av dessa.

Förslagsvis samlas ni medlemmar på respektive berörda vägavsnitt och gör tillsammans en gemensam genomgång av hur ni vill ha det med ev. kompletteringar så att just ert vägavsnitt kan anpassas till att få en så säker väg som möjligt.
Vi är tacksamma för era svar insända på mail till föreningens mailadress senast måndag den 14 maj.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

————————————————————————————————————————————–
Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 19:e januari.
————————————————————————————————————————————–

2018 ÅRS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA AVHÅLLS DEN 12:E MARS.
Hej!

Alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening hälsas varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma 2018.
Datum: 12:e mars 2018.
Plats: Nya Kullaviksskolans matsal.
Tid: Kl. 18:00

(Ni som företräder andra via fullmakt ombedes komma kl. 17:30 för registrering av dessa).
Kallelsen har nu delats ut i respektive medlemsfastighets brevlåda alternativt skickats per post om medlem som bor på annan plats än invid samfällighetens vägar så begärt.

Samtliga dokument tillhörande årsmötet hittar ni som klickbara länkar under fliken ”Dokument” här på föreningens hemsida.

 

————————————————————————————————————————————–
Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: info utlagd den 7:e december. 
————————————————————————————————————————————–

Föreningen har, som ni kanske märkt, precis genomfört vissa dräneringsarbeten, asfalteringsarbeten samt uppsättning av ett kortare skyddsvägräcke.

Vi kan bara beklaga att dessa arbeten inte föregåtts av information om tidpunkt för utförandet men beställande entreprenör och till denne utförande underentreprenör hade missförstått varandra så arbetet har nu istället genomförts 1 vecka tidigare än beräknat.
Vi kan trots detta konstatera att arbetena utförts utan några större störningar för oss boende inom vägsamfälligheten.

De arbeten föreningen nu gjort är byta ut ”chikanerna” strax efter infarten på Ekekullsvägen till ”vägbulor”, allt i enlighet med uppdrag från årsmötesbeslut.

Då föreningen, förhoppningsvis i vår, kommer att göra en ny beläggning på hela vägnätet är de bulor vi nu gjort av en enklare form som lätt kan justeras och anpassas vid det arbetet.
Vi har haft krav från boende på att genomföra denna beslutade åtgärd då trafiksituationen i området kring ”chikanen” upplevs som trafikfarlig och att hastigheterna där är oacceptabla/trafikfarliga.

Styrelsen vädjar till alla boende att sänka och anpassa hastigheten så att vi ALLA får en säker trafikmiljö för fordonsförare och fotgängare, cyklister m.fl. på vårt samfällda vägområde.

Överlag har styrelsen mottagit mycket klagomål på att det råder allt för höga hastigheter längs med hela föreningens samfällda vägnät och att detta ”ofog” dvs. att köra alldeles för fort har ökat väsentligt på de senaste åren. Här måste vi ALLA bidraga med att nu sänka vår hastighet och alltid köra så säkert som möjlig framförallt vid möte fordon/fordon eller möten fordon/fotgängare och cyklist. Använd också utmärkta mötesplatser för säkra möten, det är det dom är till för.

En kortare sträcka vid kurvan till infarten från Ekekullsvägen till Norra Ekekullsvägen har samtidigt nu fått ett skyddsräcke uppsatt. Allt för att förhindra att fordon inte skall riskera att volta ned för den branta slänten vid ena sidan av denna kurva.

Vi har även som en akut förvaltningsåtgärd blivit tvungna att dränera och asfaltera längst ned på norra Ekekullsvägen. Detta behov uppstod efter att vi tvingats göra en akut dräneringsåtgärd på aktuellt vägavsnitt då det var stopp på flera ställen i dräneringen. Detta orsakade t.ex. att vissa elskåp och fastigheter i området stod under vatten. Denna åtgärd var akut nödvändig att genomföra omgående och kommer att redovisas i kommande årsberättelse och på kommande årsmöte.

På ett ställe längs Ekekullsvägen har asfaltskanten också gett vika då bilar och främst tunga transporter tryckt sönder asfaltskanten. Vi har där tvingats göra en begränsad lagning så att skadan inte skall förvärras. En nödvändig åtgärd som var lämplig att göra då entreprenörer ändå fanns här pga. ovanstående arbeten. Vi kommer att redovisa även denna åtgärd på årsmötet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Ekekullens samfällighetsförening: Ann, Eva och Annette.

—————————————————————————————————————————–

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: NY info utlagd den 2:e december. 
—————————————————————————————————————————–

Uppdaterad info om nyligen fattat kommunalt beslut om att planlägga kvarvarande icke planlagda områden på Ekekullen och Kyvik.

Kommunen har nu lagt upp en sida på Kungsbacka.se på vilken man kan följa handläggningen av planarbetet för Kyvik och Ekekullsområdet ett arbete som bl.a. berör vår vägförenings verksamhetsområde.

Klicka på följande länk så kan ni där framöver läsa och följa alla nya händelser kopplade till planläggningsarbetet: http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Aktuella-projekt/Kullavik/Kyvik-1119-mfl/

 

————— Tidigare utlagd info om detta planläggningsarbete finns här under ——————

Hej alla medlemmar och fastighetsägare i föreningen,

Styrelsen har precis fått kännedom om att Kungsbacka kommun i kommunstyrelsen den 26:e september fattat ett beslut om att starta planläggning av de icke planlagda områdena i Kyvik och Ekekullsområdet. Stora delar av områdena befinner sig i Ekekullens samfällighets verksamhetsområde.

Föreningens styrelse har ett flertal gånger tydligt informerat kommunen om att föreningen är en starkt påverkad part vid denna typ av beslut och att vi vill vara med i förarbetena till sådana beslut som det som nu tagits. Detta eftersom våra samfällda vägar kommer att behöva anpassas utefter de nya krav som t.ex. nyexploatering medför.

Tyvärr har tydligen inte kommunen hörsammat denna önskan utan kommunen har nu fattat ett principbeslut för en detaljplaneläggning som kommer påverka vår vägförening men utan någon som helst avstämning eller kontakt med vår vägförening innan beslutet fattats.

Styrelsen har därför nu till kommunen upprepat sin begäran om att omgående och aktivt få deltaga i arbetet med den nu startade planläggning av området, vilket alltså berör föreningens verksamhetsområde samt vägar och därmed samtliga medlemmar i föreningen både praktiskt men också ekonomiskt. Vi får se om kommunen nu hörsammar denna vår begäran om att få delta i kommunal planering och beslut om sådant som starkt kommer att påverka oss.

Styrelsen kommer initialt att begära att kommunen på lämpligt sätt snarast kallar samtliga föreningsmedlemmar till ett informationsmöte för att i detalj informera oss om vad detta innebär för vår förening och oss alla som enskilda medlemmar samt vilken tidshorisont kommunen har/ser för hela arbetet med planläggningen av området.

Vi bifogar här under utdrag ur de offentliga dokument som vi kunnat hitta på kommunens hemsida (Protokoll från kommunstyrelsens möte den 26:e september samt de tjänsteskrivelser som vid mötet bifogats som underlag för beslutet).

Tjänsteskrivelserna innehåller även kartor med föreslagna exploateringsområden, m.m. inritade.

(Klicka på nedanstående länkar för att läsa dokumenten).

Om ni har frågor eller funderingar som inte har med vägföreningens vägar att göra kopplat till den nu igångsatta planläggningen som kommunen initierat av ovanstående områden, så ber vi er att ni i 1:a hand kontaktar kommunen med sådana frågor.

Använd då t.ex. det diarienr: KS/2017:450 som finns angivet i dokumenten vid kontakten med kommunen.

Styrelsen återkommer här på hemsidan med mer info relaterat till vägföreningen så snart och om vi fått/får någon sådan från kommunen.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Ekekullens samfällighetsförening

—————————————————————————————————————————–

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: NY info utlagd den 20:e September. 
—————————————————————————————————————————–

Hej alla medlemmar och boendes invid föreningens vägar och vägområde.

Här är lite ny aktuell info med fokus på trafiksäkra vägar och vad vi alla enskilt och gemensamt kan göra och bidra med för att förbättra och försäkra oss om detta.

—————————————

Det kan rädda liv!!!

Inspektera minst 2 gånger/år din växtlighet och dina häckar m.m. ut mot samfällt vägområde och klipp ned dessa vid behov.

Styrelsen har tagit fram ett tydligt informationsblad som guidar er i detta vårt enskilda ansvar som vi alla fastighetsägare/medlemmar har i vår förening angående vad som gäller växtlighet kontra trafiksäkerhet m.m. vid alla våra samfällda vägar.

Ni kan läsa och ladda ned samt skriva ut detta informationsblad genom att klicka på denna länk: Klipp din växtlighet och häckar – Allmän information

Det har via stämmor, motioner men även i mail m.m. till styrelsen både framkommit och beslutats om att föreningen skall hålla en så hög och säker vägstandard som möjligt kontra förättningsbeslut och lagar samt förordningar.

Styrelsen vill därför påminna om att det nu återigen är dags för alla medlemmar att ni själva enligt ”Plan- och bygglagen 8 kap 15 §”, besiktigar och klipper av/ned växtlighet som skymmer sikten vid utsatta lägen på våra samfällda vägar/vägområden, typ vid: kurvor, övergångar från en väg till annan väg, utfarter/infarter från våra fastigheter, etc. Samtidigt måste ni också hjälpa till med att besiktiga och klippa av/ned all övrig växtlighet typ grenar, buskar och annan växtlighet som växer längs med era fastigheters gränser och ut över gränsen till/på det samfällda vägområdet.

Styrelsen kommer inom kort att göra sin årliga höstbesiktning av föreningens olika vägavsnitt och är tacksamma om ni vill hjälpa till med att snarast göra denna insats utefter era respektive gränser till föreningens samfällda vägområde.

Styrelsen ber er samtidigt också om er hjälp med att meddela oss om det är något annat som ni uppmärksammat och som enligt er åsikt behöver avhjälpas inom vägområdet.

Maila då era noteringar/förslag/frågor om detta till föreningens mail låda: ekekullens.samfallighet@gmail.com

———————————–

Det kan rädda liv!!!

Angående hastighet och gemensamma ”trafikregler” på föreningens vägar:
Tänk på att 30 km/h är maximal högsta tillåtna hastighet på våra samfällda vägar.
Kör i max 30 km/h eller en ännu lägre hastighet om situationen så kräver.

Föreningen har trots upprepad information fortfarande tyvärr problem med fortkörning och dåligt samarbete vid möten mellan trafikanter på vissa vägavsnitt.

Styrlesen informerar regelbundet förskolan om detta problem men även vi medlemmar och och boende i föreningen/området skall givetvis alltid föregå med gott exempel och därför ALLTID framföra våra fordon i rätt hastighet och på ett säkert och ansvarsfullt sätt samt använda de mötesplatser som finns vid mötessituationer istället för att försöka ”tränga oss fram”.

Ett tänkvärt fakta exempel: Den längsta sträckan från infart på Ekekullsvägen och till slutet på någon av Ekekullsvägarna är endast ca. 500 m – 1000 m. Att köra dessa sträckor med maximalt tillåtna 30 km/h tar alltså då ca. 60 – 120 sekunder att köra beroende på sträckan man kör.

Ökar man då istället sin hastighet till det dubbla och kör i t.ex. helt olovliga 60 km/h (vilket på våra smala vägar är vansiningt fort och farligt) så ”tjänar” man alltså endast och beroende på sträckan 500 m – 1000 m som man kör då alltså endast mellan ca. 30 – 60 SEKUNDER!!!

Man kan ju då fundera på vad man skall göra av denna ”otroliga” tidsvinst på max mellan 30-60 sekunder!!! kontra t.ex. det välkända och klargjorda faktum att:

 • Reaktionssträckan om man dubblar hastigheten från tillåtna 30 km/h till otillåtna 60 km/h ökar innan man kommer att reagera och ens påbörja en inbromsning från 9 meter till hela18 meter.
 • Bromssträckan (efter det att reaktionssträckan ovan avverkats) blir sedan vid en fördubbling av hastigheten från tillåtna 30 km/h till otillåtna 60 km/h hela otroliga FYRA GÅNGER LÄNGRE!!! dvs. den ökar då från 3,6 m till HELA 14,4 m!!!! 

Så alltså sammantaget, ökar man hastigheten från tillåtna 30 km/h till otillåtna 60 km/h så ökar den totala sträckan (rekationssträckan + bromssträckan = tills att bilen står helt stilla) från 12,6 meter till HELA 32,4 meter!!!

Risken för att då inte hinna stanna i tid för ett plötsligt utspringande barn eller djur är då inte längre en risk utan en påkörning med kanske allvarliga personskador eller t.o.m. ett fatalt dödsfall som följd är då sannolikt istället ett uppenbart faktum.

Så alltså, snälla trafikanter på Ekekullsvägarna, kör i max tillåtna 30 km/h och håll gärna en ännu lägre hastighet om någon situation t.ex. möte med bilar, cyklister, gående personer eller djur uppstår. Gör ni det så tar ni ett mycket fint och respektfullt ansvar för att bidraga till en säker trafikmiljö på våra samfällda vägar, vilket vi ju alla vill att vi skall ha.

———————————–

Det kan rädda liv!!!

Föreningen har också problem med att det parkeras bilar på med ”M” skyltar utmärkta mötesplaser. Det är självklart helt förbjudet att parkera på en med ”M” skylt utmärkt mötesplats, man får inte ens ställa sig där och lämna bilen för en ”kort stund”. Mötesplatser skall alltid vara helt fria från parkerade bilar eller annat så att just möten alltid kan genomföras på dessa under dygnets alla timmar.
Mötesplatserna är till för att höja säkerheten för oss alla vid möten etc. och får därför bara begagnas för just möten.

PS:
Notera att det även är helt förbjudet att parkera/ställa upp bilar eller andra fordon etc. på samtliga av föreningens samfällda vägar och vägområde.
Bl.a beror detta just på att det precis som i fallet med att det av trafiksäkerhetsskäl inte skall finns siktskymmande växtlighet i vägområdets närhet, inte heller och av samma trafiksäkerhetsskäl skall stå siktskymmande fordon etc. utefter våra vägar.

Läs mer om detta under fliken ”Bra att veta” som ni når genom att klicka på fliken här uppe på toppen av denna sida.

Kontakta i alla lägen styrelsen om ni är tveksamma om vad som gäller.
DS.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Ann, Eva och Kristin

—————————————————–

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: INFO utlagd den 10:e maj.

Medlemsinformation Maj.

Styrelsen har gjort en besiktning av vägen för att fortsätta det förvaltningsarbete vi kontinuerligt bedriver för att hålla föreningens vägar säkra och framkomliga.

Vi väntar nu bl.a. på:

 • Entreprenören som skall anlägga och ersätta chikanerna i början på Ekekullsvägen med 3 stycken vägbulor.
 • Brunnen vid infarten skall lagas. Detta enligt tidigare beslutad budget.
 • På Norra Ekekullsvägen kommer man behöva renovera en avrinning och gräva ner ett dräneringsrör.
 • Ett vägräcke om ca 8 meter kommer monteras vid kurvan där Norra Ekekullsvägen ansluter till Ekekullsvägen.

Vi kommer meddela på hemsidan när entreprenören är på ingång då arbetena kan komma att innebära vissa begränsningar i framkomligheten på vägarna.

Styrelsen är tacksam om ni vill meddela eventuella åtgärder som ni uppmärksammar och tycker behöver åtgärdas på vägarna/vägområdet. T.ex. vid riklig nederbörd och om då dräneringar/avrinningar inte tycks fungera ok.
Vatteninträngning i vägkroppen kombinerat med tunga transporter är bl.a. sådant som sliter mycket på vägen och dess goda bestånd.
Meddela styrelsen allt ni uppmärksammar och tycker behöver åtgärtdas via mail till föreningens mailadress: ekekullens.samfallighet@gmail.com

Styrelsen har vidare haft en dialog med Torvmossevägens vägförening där vi påkallat att den avgift de erlägger till Ekekullens samfällighetsförening nu behöver justeras upp.
Förändringar i och med ombildandet av hyresfastigheter till bostadsrätter på Torvmossevägen och det antal villor som tillkommit sedan 1998 då överenskommelsen gjordes, gör att den ersättning vår förening får inte står i proportion till kostnaderna för snösväng, renovering, vägbulor m.m. på vår förenings vägsträcka som Torvmossens vägförening utnyttjar och belastar vid infart/utfart till/från sina vägar och fastigheter.

Vi kommer återkomma längre fram med mer information om status i detta ärende.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Ann, Eva och Kristin

 

—————————————————–

 

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: INFO utlagd den 7:e maj.

Hej alla medlemmar och boendes invid föreningens vägar och vägområde!

Styrelsen vill gärna än en gång påminna om att det nu är dags för alla medlemmar att klippa av/ned grenar och annan växtlighet som växer ut ifrån era fastigheter och över gränsen ut till/på det samfällda vägområdet.

Läs mer om detta medlemsansvar för föreningens medlemmar under fliken ”Bra att veta” här på föreningens hemsida.

Styrelsen kommer inom kort att göra sin årliga vårbesiktning av föreningens olika vägavsnitt och är tacksamma om ni vill hjälpa till med att snarast göra denna insats utefter era respektive gränser till föreningens samfällda vägområde.

Styrelsen ber er samtidigt också om hjälp med att meddela oss om det är något annat som enligt er behöver avhjälpas inom vägområdet.

Maila då era noteringar/ förslag om detta till föreningens mail låda: ekekullens.samfallighet@gmail.com

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Ann, Eva och Kristin

—————————————————–

 

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: INFO utlagd den 1:e april.

Hej,

Nu har föreningens ordinarie föreningsstämma avhållits som planerat den 27:e mars 2017.

Det blev nytt? rekord i antalet deltagande medlemsfastigheter och det var denna gång hela ca. 72% !! av föreningens alla medlemsfastigheter som företräddes på denna ordinarie föreningsstämma.

En ny styrelse blev framröstad allt enligt valberedningens innan stämman utkommunicerade förslag med tillhörande motivation.
Dvs, att i princip hela den föregående sittande styrelsen med suppleanter och revisorer återvaldes för nya mandatperioder. Den enda nytillkommna funktionären som röstades fram (även det enligt valberedningens förslag) var Krister Ljungberg i rollen som revisorsuppleant.

I övrigt var det en mycket bra och intensiv stämma med bl.a. ett inledande ”matnyttigt” föredrag om hur det fungerar i en vägförening. Detta följdes sedan av föreningsstämman enligt utkommunicerad dagordning och under stämman så var det information, frågor och intensiva diskussioner som tillslut visade på att vår förening och en stor majoritet av medlemmarna i denna, fortsatt tycker att föreningen måste och skall fortsätta på den tydligt inslagna vägen om att forma en förening där:
Alla medlemmar ombedes samarbeta med sittande förvaltande styrelse så att man i alla lägen tillsammans med styrelsen arbetar för att vi alltid har en förening där alla följer lagar, förordningar, m.m. genom att tillsammans följa och agera efter ledorden:

 • En rättvis förening som sköts enligt gällande lagar, förordningar, anläggningsbeslut samt stämmobeslut.
 • Alla medlemmar är likställda och alla medlemmar har samma rättigheter men också samma skyldigheter gentemot föreningen och varandra.
 • Ingen medlem får tillförskansa sig egna/privata fördelar på föreningens och medlemskollektivets bekostnad.
 • Samfällt vägområde skall respekteras och får inte utnyttjas för privata ändamål.

(OBS!! Läs gärna mer utförlig info om vad som gäller för samtliga medlemmar i vår förening här på föreningens hemsida under fliken ”Bra att veta”).

Justerat och undertecknat protokoll från föreningsstämman kommer att läggas ut här på hemsidan under fliken ”Dokument” senast söndagen den 9:e april. Samtidigt finns då också detta protokoll också att tillgå för läsning hos föreningens ordförande Ann Gillberg,

Styrelsen tackar alla deltagande medlemmar samt övriga medlemmar för ert deltagande och starka engagemang i föreningsstämman och föreningens framtid och vi önskar nu oss alla i föreningen ett lugnare och mer nyanserat verksamhetsår.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening

 

———————————

 

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: INFO utlagd den 7:e april.

Protokoll från årsmötet den 27 Mars 2017:(Klicka på länken här under så kommer protokollet att visas).Protokoll Årsmöte 2017

OBS! Protokollet finns även på flik ”Dokument” där det sedan permanent kommer finnas kvar efter att det tagits bort från denna sida.

Än en gång, tack för att så många medlemsfastigheter var representerade på årsmötet och tack för de givande och intensiva diskussionsämnena som avhandlades.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening

 

———————————-

 

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: NY VIKTIG INFO utlagd den 26:e mars.

Under följande klickbara länk finns Valberedningens förslag för lämpliga kandidater till Styrelse, Styrelsesuppleanter, Revisorer och Revisorsuppleant för 2017 års ordinarie föreningesstämma den 27:e mars: Valberedningens förslag till 2017 års kandidater

Förslaget innehåller även valberedningens motivation, allt enligt tidgare utkommunicerad information om valberedningsprocessen och tidpunkter för denna. (se info utlagd under rubrik 10:e mars här nedan).

Med vänliga hälsningar
Valberedningen i Ekekullens samfällighet: Peter Vallenthin och Magnus Lindgren

——-

Hej,

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till ordinarie årsmöte i Ekekullens samfällighetsförening som hålls:
Datum: Måndagen den 27 mars.
Tid:          Kl. 18:00
Plats:      I Nya Kullaviksskolans matsal

På följande länk kan ni genom att klicka på den läsa hela: Kallelse till årsmöte 2017

Alla nödvändiga dokument för årsmötet i morgon den 27 mars, finns att läsa här på hemsidan under fliken ”Dokument”.

Välkomna,
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg, Eva Esping, Kristin Österberg

 

———————————-

 

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: NY VIKTIG INFO utlagd den 22:e mars.

OBS! OBS! OBS!
Ordinarie föreningsstämma som sittande legitima styrelse kallat till den 27:e mars, SKALL AVHÅLLAS som planerat. Oavsett om någon annan sprider annan icke vederhäftig information om motsatsen.

Nytt besked har kommit i den juridiska gången om ”Extra stämman” var juridiskt giltig eller ej. Mark och Miljö domstolen har den 21:e mars meddelat att:
//Citat: ”Mark och -miljödomstolen förordnar att beslut fattade vid extra föreningsstämma i Ekekullens samfällighetsförening den 6:e februari 2017, tills vidare INTE får verkställas, s.k. inhibition”.

Detta innebär, precis som det hela tiden hävdats, att det är den valda styrelsen på föreningsstämman 2016 som fortfarande är den legitima styrelsen och som så kommer att vara fram till ordinarie föreningsstämma hålls den 27:e mars. Vid denna ordinarie föreningsstämma skall det på sedvanligt sätt och enligt föreningens stadgar hållas val till alla förtroendeposter i föreningen på ordinarie tidsperioder. (Se tidigare kallelse och info om detta från styrelsen och valberedningen. Dokumenten finns under flik ”Dokument” här på hemsidan).

Klicka på denna länk för att läsa hela Mark och Miljödomstolens beslut: Beslut MarkMiljö Vägföreningen

I övrigt kan informeras om att Polismyndigheten nu och utan åtgärd lagt ned förundersökningen om den på samfällt vägområde nedtagna björken utanför fastigheten Kyvik 4:95. Fastighetsägaren till Kyvik 4:95 hade polisanmält föreningens styrelse för att orättmätigt ha tagit ned björken som fastighetsägaren hävdade stod på dennes mark. Polismyndighteten har nu alltså kommit fram till motsatsen vilket också styrelsen hela tiden hävdat och lantmäteriets tidigare gränsutvisning redan påvisat. D.v.s. björken stod utanför fastigheten 4:95 och på samfällt vägområde.

Klicka på följande länk för att läsa polisens mailinformation till styrelsen om detta: Polisanmälan K377095-16

 

Med vänliga hälsningar och väl mött på föreningsstämman den 27:e mars,
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg, Eva Esping, Kristin Österberg

 

—————————-

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 10:e mars.

Valberedningens information till alla medlemmar att anmäla ev. intresse för att kandidera till de olika styrelseposterna som skall tillsättas genom val vid stämman den 27:e mars, finns att läsa under följande klickbara länk: Valberedningens kandidatförfrågan – 2017
Dokumentet har även delats ut i alla brevlådor utefter föreningens vägnät.

—————————-

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: VIKTIG INFO utlagd den 6:e mars.

Hej,
Nu finns samtliga dokument till årsmötet den 27:e mars utlagda på flik ”Dokument” under rubriken: ”Dokument till årsmötet den 27:e mars 2017”.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg, Eva Esping, Kristin Österberg

—————————

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 10:e februari.

Hej,

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till ordinarie årsmöte i Ekekullens samfällighetsförening som hålls:
Datum: Måndagen den 27 mars.
Tid:          Kl. 18:00
Plats:      I Nya Kullaviksskolans matsal

På följande länk kan ni genom att klicka på den läsa hela: Kallelse till årsmöte 2017

Alla nödvändiga dokument för årsmötet den 27 mars, kommer senast 3 veckor innan mötet att läggas upp här på hemsidan under fliken ”Dokument”.

Välkomna,
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg, Eva Esping, Kristin Österberg

—————————————————————————————————————————–

 

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: MYCKET VIKTIG INFO utlagd den 7:e februari.

Hej!

Den sittande och fortsatt legitimt valda styrelsen vill härmed informera samtliga medlemmar om att en liten minoritetsgrupp medlemmar höll ett möte som de kallade ”extra stämma” den 6 februari i Kullaviksskolan. Detta trots att föreningen har ett gällande överklagande angående denna hantering och som för närvarande håller på att hanteras av Förvaltningsrätten. (Se tidigare information om detta utlagd här nedan under ”Viktig Info utlagd den 3:e februari”).

Representanterna som höll i det mötet menar nu att de har avsatt den sittande styrelsen och att de nu har tagit över förvaltningen av föreningen.

Detta är naturligtvis inte en godkänd legitim manöver och Riksförbundet för Enskild Väghållning (REV) som vår förening är medlem i och som är juridiska experter på de lagar och förordningar föreningen måste följa, kommer att vara föreningen och den legitimt valda styrelsen behjälpliga i den fortsatta hanteringen av detta.

Sittande legitima styrelse, d.v.s: Ann Gillberg, Eva Esping och Kristin Österberg samt suppleanterna: Annette Arvidsson och Johan Bengtström är alltså inte avsatta utan de är fortsatt den legitimt valda styrelsen i föreningen.

Dessa ovan nämda och legitimt valda styrelserepresentanter är alltså de som fortsatt förvaltar föreningen fram tills ordinarie årsstämma som hålls i slutet av mars 2017, dvs. om ca 1½ månad. På denna ordinarie årsstämma kommer sedvanliga val till bl.a. styrelseposterna att hållas.

En kallelse till denna ordinarie årsstämma kommer att delas ut till alla medlemmar i era brevlådor inom kort. OBS! för att ni skall veta att kallelsen kommer från rätt och legitimt ansvariga personer så kommer kallelsen att vara undertecknad av den legitimt valda styrelsen (Se dessa namn här ovan).

Styrelsen återkommer dessutom löpande här på hemsidan med information om status i föreningen samt om vad som gäller fram tills ordinarie årsmöte. Gå därför gärna in dagligen och läs här på hemsidan för att uppdatera er om vad som pågår.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg, Eva Esping, Kristin Österberg

 

—————————————————————————————————————————-

Till medlemmarna i Ekekullens samfällighetsförening: VIKTIG info utlagd den 3:e februari.

Hej alla medlemmar,

DEN AV LÄNSSTYRELSEN UTANNONSERADE EXTRA FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 6:E FEBRUARI KL 18:30 I KULLAVIKSSKOLAN, KAN INTE HÅLLAS.

Styrelsen har nu fått information om att gruppen bakom kallelsen till extra stämma försöker förneka detta faktum och att de säger till folk i föreningen som undrar, att extra stämman visst skall hållas den 6/2 och att det är juridiskt hållbart.
Så är alltså inte fallet, Läs punkterna här nedan under ”Så här ligger det till”.

Så här ligger det till.

 • Länsstyrelsens utskick av kallelse till extra stämma har i laga ordning överklagats till Förvaltningsrätten, d.v.s. en högre juridisk instans. Förvaltningsrätten har tagit emot ärendet och har det nu under hantering.
 • Fram tills Förvaltningsrättens utslag kommer så har Länsstyrelsens beslut inte vunnit laga kraft och det kan därför inte ännu användas i någon juridisk mening eller ligga till grund för att t.ex. hålla en extra stämma. Länsstyrelsens beslut är helt enkelt ”satt i karantän” fram tills Förvaltningsrätten avgjort frågan.
 • Den delfråga om ”inhibition” som Förvaltningsrätten uttalat sig om i sitt delbeslut (läs dokumentet under länken här nedan) betyder och visar just på detta faktum. Förvaltningsrätten säger, som ni kan läsa i dokumentet, att någon inhibering inte behövs/kan ske just eftersom Länstyrelsens beslut är överklagat i laga ordning och att det därför inte vinner laga kraft och får användas innan Förvaltningsrätten avkunnat sin dom över Länsstyrelsens utslag.

Följande information om detta har under e.m. den 3/2 delats ut i medlemmarnas brevlådor. Klicka på denna länk för att läsa denna utdelade info: Den extra föreningsstämman kan inte hållas

Förvaltningsrättens handläggning av överklagandet/ärendet hitintills och som ligger till grund för ovanstående information kan ni läsa om genom att klicka på denna länk: Förvaltningsrättens utlåtande

Nuvarande styrelse är alltså fortfarande den legitima styrelsen i föreningen och kommer så minst att vara fram tills Förvaltningsrättens hela dom och utslag kommer. Först då kan en ev. extra stämma juridiskt korrekt avhållas.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Ekekullens samfällighetsförening,
Ann, Eva och Kristin

——

Angående senaste tidens ryktesspridning om oegentligheter m.m. i styrelsearbetet.
Då styrelsen och styrelsearbetet i föreningen den senaste tiden utsatts för osann ryktesspridning om oegentligheter om bl.a. olovlig hantering av föreningens kassa och där styrelsen även samtidigt anklagats för att utföra arbete som strider mot förvaltningslagen, anläggningsbeslutet, stämmobeslut samt budget, så har revisorerna i föreningen gjort en revision av styrelsens hitintills utförda arbete under 2016.

Klicka här på denna länk för att läsa hela denna nya revision:revision-2016-12-02

—————————————————————————————————————————-

Till medlemmarna i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 23:e januari.

Hej alla medlemmar,

Här kommer lite ny information angående tidigare ut kommunicerad begäran inlämnad av en mindre grupp medlemmar som begärt om att det utlyses och hålls en extra stämma i syfte att avsätta hela nuvarande styrelsen i föreningen. Dvs. kopplat till den kallelse till denna extra stämma som ni nyss fått från Länsstyrelsen i era brevlådor.

För att läsa hela Länsstyrelsens handläggning av detta ärende så klicka på följande länk: Länsstyrelsens beslut -Extra stämma

OBS!! Länsstyrelsen har bara fattat ett beslut om att de anser att begäran om en extra stämma är: formellt korrekt enligt stadgarnas antalskrav på att om en 5:e del av medlemmarna begär en extra stämma så skall det kallas till en sådan.
Det är alltså endast av denna anledning som Länsstyrelsen nu via ett kallelsebrev till alla föreningens medlemmar, kallat till en extra stämma som då nuvarande/sittande styrelse sedan skall hålla.

De föreningsspecifika anklagelser som gruppen av undertecknande fastighetsägare skrivit under på i sin inlämnade begäran om att få till en extra stämma, är alltså något som Länstyrelsen INTE har beaktat eller gjort några som helst värderingar eller uttalanden om i sin bedömning. Dvs. de anklagelser som gruppen av undertecknande medlemmar via sin namnteckning ställt sig bakom och där de hävdar att styrelsen skulle ha:

 1. Begått olaga intrång.
 2. Begått hemfridsbrott.
 3. Olovligen tagit ett lån på 1.184 miljoner kr. (Se protokollet från senaste stämman 2016 under flik dokument här på föreningens hemsida. Där kan ni läsa mer om detta som styrelsen alltså enligt stämmobeslut skall genomföra).

Det är alltså endast dessa anklagelser och en därpå direkt följande omröstning om ett ev. avsättande av nuvarande styrelse som kommer att hanteras och röstas om på den extra stämma som gruppen av undertecknande medlemmar nu via länsstyrelsen låtit kalla till.
Övriga frågor gällande förvaltningen m.m. under 2016 skall hanteras som vanligt på ordinarie årsmöte som alltså hålls om ca 1½ månad. (Läs föreningens stadgar som finns under fliken ”Dokument” på föreningens hemsida).

På den begärda och av Länsstyrelsen nu utlysta extra stämman som hålls den 6:e februari, kommer det därmed och enligt begäran från gruppen av undertecknande medlemmar, endast att behandlas och röstas om ifall nuvarande styrelse skall avsättas per omgående samt vilka nya styrelserepresentanter som då omedelbart skall ta över styrelseansvaret i föreningen och hantera all skötsel av föreningen fram tills ordinarie föreningsstämma som sedan hålls i mars månad 2017. Om en ny styrelse tillsätts den 6:e februari kommer denna alltså endast att få verka i ca 1½ månad innan ett nytt val om ny styrelse ånyo skall ske på det ordinarie årsmötet i mars 2017.

En eventuell ny styrelse som tillsätts på den extra stämman den 6:e februari, ”ärver” då hela förvaltningshanteringen från 2016. De är alltså denna nya styrelse som då omedelbart och fram tills ordinarie årsmöte i mars 2017, får ta vid och ansvara för bl.a. pågående arbeten, gjorda entreprenader, pågående upphandlingar, ta fram årsberättelse, ta fram budget, behandla ev. motioner, förbereda allt inför årsmötet etc. etc.
Allt detta måste alltså den nya styrelsen då hantera fram till ordinarie årsmöte som alltså hålls om endast ca 1½ månad, dvs. i mars 2017.

Det är bl.a. pga. denna onödiga ”extraprocess”, så kort tid innan en ordinarie föreningsstämma, som nuvarande styrelse har försökt undvika att utsätta föreningen för detta. Den mindre grupp medlemmar som envist vill ha en extra stämma till stånd och på denna då omedelbart försöka avsätta nuvarande styrelse, har dock framhärdat med sitt krav och de har nu alltså via Länsstyrelsen då fått ett ok på att: Länstyrelsen bedömmer att erforderligt antal (d.v.s. precis en 5:e -del av föreningens medlemmar) kan bedömas ha undertecknat en sådan begäran om att en extra stämma skall hållas.
I detta läge är då nuvarande styrelse tvingad att hålla en sådan extra stämma, hur onödig den än må tyckas vara.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Ekekullens samfällighetsförening

————————————————————————————————————————-

Till medlemmarna i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 23:e december.

(OBS! För att läsa tidigare information kopplad till datumen refererad till i nedanstående text, klicka på fliken ”Äldre information” och läs där sparad information under respektive datum).

Hej alla medlemmar i föreningen,

Här är ny information kopplat till tidigare givna info utlagd den 9:e december. D.v.s. informationen om att det från en person, som inte är medlem i föreningen, den 24:e november till föreningens e-postadress skickats in en ny begäran om att utlysa en extra föreningsstämma i syfte att avsätta hela den nuvarande styrelsen.

Styrelsen har som tidigare informerats om på hemsidan under info utlagd den 9:e december, svarat den person som lämnat in denna nya begäran. Personen har skriftligt fått förklarat för sig samtliga grunder till varför styrelsen, grundat på det inlämnade materialet från personen i fråga, inte kan göra så som personen begär.

Detta svar har skickats från styrelsen skriftligt, per vanlig post, till personen i fråga. Samtidigt informerades personen också om detta via e-post den 4:e december.

All denna information: dvs. Den nya begäran om ny extra stämma, svaret från styrelsen på denna nya begäran, etc. lades dessutom ut på föreningens hemsida den 9:e december.

​Personen som begärt en ny extra stämma har därefter och utan mer kommunikation med föreningens styrelse, kontaktat Länsstyrelsen och till Länsstyrelsen påstått att föreningens styrelse bara: ”noterat att ny begäran inkommit och att styrelsen skulle ha sagt att man skall fundera över den och att det sedan inte varit någon mer kommunikation ifrån styrelsen till personen ifråga”.

Ett påstående som är så långt ifrån sanningen som man bara kan komma, vilket ju alla medlemmar bl.a. kan utläsa av all den information och de dokument som finns utlagda i saken här på hemsidan.
Här är styrelsens utförliga svar på denna nya begäran om en extra stämma och som alltså bl.a. skickats per post till personen ifråga: Styrelsens svar på ny begäran om extra stämma

Personen ifråga ber nu alltså Länsstyrelsen om att de skall utlysa en ny extra stämma i föreningen med sakfrågan att: ”Avsätta hela den nuvarande styrelsen”.

Denna nya begäran om en extra stämma som personen ifråga nu har skickat till Länsstyrelsen kan ni läsa genom att klicka på följande länk: ny-begaran-om-extra-stamma

OBS!! I det mail och sändlista som personen ifråga e-postat till Länsstyrelsen så har styrelsen avidentifierat ett namn i sändlistan genom överstrykning. Detta beror på att den avidentifierade personen meddelat​ att man inte är inblandad i detta och inte vill förekomma i mail till Länsstyrelsen om denna sakfråga samt att man inte på något sätt är personligt engagerade i sakfrågan eller bett om att få mail om saken.

Styrelsen har nu kontaktats av Länsstyrelsen som efter jul & nyårs helgerna vill få in ​ett yttrande​ från styrelsen.

Styrelsen kommer att hantera detta efter helgerna.

Nu tar styrelsens ledamöter en välbehövlig vila efter ett hektiskt verksamhetsår där man enträget jobbat med att tillgodose föreningens och medlemskollektivets allra bästa.

Styrelsen återkommer här på hemsidan i början på 2017 med mer information om den fortsatta kommunikationen med bl.a. L​änsstyrelsen.

Vi önskar alla medlemmar en:
Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År.
Ann, Eva, Kristin

——————————————————————————————————————

Till medlemmarna i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 9:e december.

Här kommer enligt tidigare publicerad info under 2:e december här nedan samt i brevlådor utdelad information, mer om hanteringen av den nya ”Begäran om extra stämma”.

Styrelsen har via mail den 24:e november mottagit en ny begäran om att kalla till en extra föreningsstämma, vid vilken initiativtagarna till begäran vill att stämman skall fatta beslut om att avsätta nuvarande styrelse och istället tillsätta en ny. (Klicka på följande länk för att läsa denna begäran): Ny begäran om extra stämma

Styrelsen har nu behandlat denna nya begäran om extra stämma på sitt styrelsemöte den 29:e november och konstaterat att begäran även denna gång innehåller formella fel som gör att styrelsen inte kan kalla till en ny stämma.

(Styrelsen har, så som informerats om längre ned här på sidan under 8:e november samt 6:e oktober, redan då behandlat en formellt felaktig begäran som inkommit till styrelsen den 14:e september. Angående den begäran informerade styrelsen då initiativtagarna om att man inte kunde behandla den p.g.a. formella fel i densamma. Därefter avslog även Länsstyrelsen initiativtagarnas krav på att Länsstyrelsen då istället skulle kalla till samt genomföra stämman så som initiativtagarna krävde).

En samfällighetsförening med ”tvingande” medlemskap lyder under strikta lagar, förordningar och regler att följa. Styrelsen har tidigare informerat medlemmarna om detta förhållande och att det innebär att styrelsen inte har några möjligheter att göra avsteg från vad man har att följa ifråga om lagar, regler och förordningar. Styrelsen har därför meddelat initiativtagarna till denna nya begäran om extrastämma, att man med det insända materialet som grund, inte heller denna gång kan göra så som begärs.

(Klicka på följande länk för att läsa styrelsens svar på den nya begäran): Styrelsens svar på ny begäran om extra stämma 

Med vänliga hälsningar Styrelsen i Ekekullens samfällighetsförening Ann, Eva och Kristin

——————————————————————————————————————

 

Till medlemmarna i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 2:e december.

Inför den stundande vintern: LP-Entreprenad är kontrakterad entreprenör för snösvängen denna säsong. Vid eventuella problem med snöröjningen av Ekekullsvägarna ber vi er kontakta styrelsen om detta så kontaktar vi sedan entreprenören. Denna kommunikationsväg är nödvändig att ha då styrelsen är den ansvariga beställaren av arbetet. Vi ber alla medlemmar att hjälpa till med att se till så soptunnor, bilar eller andra föremål inte står ute på samfällt vägområde då detta måste hållas fritt för att en effektiv och bra snöröjning skall kunna utföras. Flytta alltså in alla era privata tillhörigheter in på er egen fastighets mark (Detta gäller för övrigt och som det tidigare informerats om alltid och året om). Tänk även på man inte får skotta ut upplogade snövallar eller snö från egna fastigheter ut på det samfällda vägområdet.

Angående senaste tidens ryktesspridning om oegentligheter m.m. i styrelsearbetet. Då styrelsen och styrelsearbetet i föreningen den senaste tiden utsatts för ryktesspridning om oegentligheter om olovlig hantering av föreningens kassa och där styrelsen även samtidigt anklagats för att utföra arbete som strider mot förvaltningslagen, anläggningsbeslutet, stämmobeslut samt budget, så har revisorerna i föreningen gjort en revision av styrelsens hitintills utförda arbete under 2016.

Klicka här på denna länk för att läsa hela denna nya revision:revision-2016-12-02

Vi hoppas nu att vidare spekulationer eller ogrundade rykten och anklagelser mot styrelsen och styrelsens arbete med detta nu upphör. Styrelsen kan i samband med dessa ryktesspridningar också konstatera att det endast är 2 st!!. personer som kommit på de dialogmöten styrelsen bjudit in till under året. På dessa dialogmöten finns det ypperliga möjligheter att direkt ställa frågor man undrar över till styrelsen så att ogrundade spekulationer och anklagelser kan undvikas.

(Läs mer om dessa mot styrelsen ogrundade anklagelser här nedan under information utlagd efter rubrik avslutad med: …..den 8:e november, …..6:e oktober samt …..20:e september).

Angående en i dagarna ytterligare ny inkommen begäran om utlysande av en extra föreningsstämma. Styrelsen och föreningen har i dagarna från en grupp medlemmar i föreningen mottagit en ny begäran om att utlysa en extra föreningsstämma. Denna nya begäran är baserad på samma grunder som den av Länsstyrelsen tidigare avvisade begäran baserade sig på. Styrelsen hanterar just nu denna nya begäran/fråga och återkommer med information efter helgen.

(Läs mer om den tidigare av Länsstyrelsen avvisade begäran om utlysande av en extra föreningsstämma här nedan under information utlagd efter rubrik avslutad med: …..den 8:e november samt …..6:e oktober).

Med vänliga hälsningar Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening Ann, Eva och Kristin

————————————————————————————————————–

 

Till medlemmarna i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 8:e november.

Här är Länsstyrelsens svar på ärendet enligt nedanstående tidigare givna information från styrelsen den 6:e oktober: (Klicka på följande länk för att läsa Länssyrelsens svar): Länsstyrelsens svar

Följande dokument har, av några av initiativtagarna till en extra stämma, delats ut till vissa medlemmar under Länsstyrelsens handläggningstid av ärendet. För samtliga medlemmars information kan ni därför här få ta del av denna skrift: (Klicka på följande länk för att läsa denna skrift): Info från de som begärt en extrastämma

För närvarande och med grund i Länsstyrelsens beslut om avslag på begäran om att utlysa en extra föreningsstämma, så är därför begäran till styrelsen om att utlysa en sådan extra föreningsstämma nu avslutad utan åtgärd.

Med vänliga hälsningar Styrelsen i Ekekullens samfällighetsförening.

————————————————————————————————————–

 

Till medlemmarna i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 6:e oktober.

Styrelsen har via mail den 14:e september mottagit en begäran från ett antal medlemmar där de begär att styrelsen kallar till en extra föreningsstämma med syfte att avsätta nuvarande styrelse. (Klicka på följande länk för att läsa denna begäran): Begäran extra stämma

Styrelsen konstaterade att begäran var bristfällig och inte uppfyllde formella krav på bl.a. underskrifter kontra ägandeförhållanden av fastigheter. Dessa formella krav måste enligt lagar och förordningar vara uppfyllda för att styrelsen skall kunna utlysa/kalla till en extra föreningsstämma. Talespersonen för gruppen som begärt en extra föreningsstämma fick i uppdrag att komplettera begäran så att den blir formellt korrekt.

Gruppen har då istället för att komplettera sin begäran till formellt rätt status valt att omedelbart vända sig till Länsstyrelsen och bett dem om att kalla till en extra föreningsstämma.

Länsstyrelsen har i och med detta bett styrelsen om svar på om begäran enligt lagen är formellt korrekt och om styrelsen kallat till en extra stämma och om inte så vad skälen i så fall är för detta. Styrelsen har svarat Länsstyrelsen med bl.a. samma svar som man givit talespersonen för gruppen som begärt en extrastämma (Klicka på följande länk för att läsa denna kommunikation från styrelsen): Svar till länsstyrelsen

Styrelsen har således inte som det hävdas ”vägrat” att kalla till extra föreningsstämma, utan styrelsen har bara begärt in en formellt riktig undertecknad begäran från samtliga fastighetsägare som önskar en extra föreningsstämma så att styrelsen kan agera på begäran på rätt sätt med stöd av de lagar och förordningar som styr detta.

All annan hantering skulle i nuläget och med den icke korrekta formella status som begäran om extra föreningsstämma f.n. har, vara helt felaktig av styrelsen.

Det har även kommit till styrelsens kännedom att det under kvällen den 4 oktober delats ut en ny skrift till utvalda personer i föreningen där det ånyo bl.a. hävdas att föreningens styrelse ”vägrar” att kalla till en extra föreningsstämma och att styrelsen, /citat – ”använt vår gemensamma kassa till tveksamma utgifter” -slut citat. Ingen detaljredovisning presenteras om vad detta skulle vara.

Styrelsen har haft till den 6 oktober på sig att svara och yttra sig till Länsstyrelsen. Svar är inskickat den 5 oktober och vi inväntar nu Länsstyrelsens svar.

Styrelsen meddelar att vi fortsätter att jobba oförtrutet med att göra våra samfällda vägar till säkra och farbara vägar genom stöd i lagar och förordningar och med ”En för alla, Alla för en -rättvisa” som en tydlig ledstjärna i vårt arbete.

Styrelsen har ytterst få möjligheter för att inte säga inga möjligheter alls, att särbehandla vissa medlemmar och ge dem tillstånd och fördelar som inte övriga föreningskollektivet kan få.

Detta är något som övriga flertalet medlemmar kräver av en styrelse i en ekonomiskt tvingande vägförening och i deras arbete.

Med vänliga hälsningar Styrelsen i Ekekullens samfällighetsförening.

——————————————————————————————————————–

 

Till medlemmarna i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 20:e september.

Styrelsen dementerar!

Då det för närvarande sprids och cirkulerar oriktiga uppgifter inom vår förening om att styrelsen skulle ha upptagit ett ”felaktigt och/eller olovligt” lån om ca. 1,2 mkr, vill styrelsen här redovisa fakta angående detta.

Styrelsen har inte tagit upp något ”felaktigt/olovligt” lån utan håller sig som beskrivs i fakta här nedan till det stämmobeslut/uppdrag taget i majoritet och som styrelsen fick på årsstämman 2016. Ett protokollfört stämmobeslut/uppdrag som det inte heller kom in någon talan mot inom stipulerad tid efter årsmötet och utkommunicerat justerat stämmoprotokoll.

På detta årsmöte i mars 2016 fick alltså styrelsen i uppdrag av stämman att ta upp ett lån på ca. 1,2 mkr med en amorteringstid på 7 år. Lånet skall användas till att bekosta en upprustning av nytt asfalts/slitlager på föreningens alla vägar. En åtgärd som nu enligt både förvaltningspraxis och status på våra vägar är nödvändigt att utföra för att upprätthålla våra vägars goda bestånd och standard då det nu är ca. 17 år sedan detta senast gjordes.

Om denna beslutspunkt samt beslutet från stämman finns det att läsa om i justerat årsmötesprotokoll och övriga handlingar från 2016 års föreningsstämma. Dessa handlingar hittar ni på föreningens hemsida under fliken ”Dokument”. I den redovisning som presenterades på föreningsstämman 2016 för denna åtgärd, så beskrev styrelsen att vi gör upprustningen i två steg. Status för dessa två steg i föreningens vägupprustningsprogram är fn. följande:

Steg 1 som vi nu håller på att avsluta har tagit lite längre tid än beräknat av olika skäl. Vi har bl.a. haft ett samarbete med kommunen och Kungsbacka fiber som gett föreningen en kostnadsmässig win/win fördel då vi sluppit kostnader i delar av planerad upprustning. Läs mer om detta i informationen om vägarbetena längre ned här på sidan under rubrik ”Uppdaterad information kring pågående arbeten på föreningens vägar”.

Tyvärr har detta alltså inneburit mindre fördröjningar från både Kungsbacka fiber och underentreprenörers sida vilket försenat färdigställandet. Detta är dock helt normalt vid denna typ av arbeten med många parter inblandade och då man strävar efter gemensamma kostnadsbesparingar.

Parallellt med steg 1 har styrelsen jobbat med steg 2.

Steg 2 innebär att ta in offerter och andra uppgifter samt planera för och beställa genomförandet av den av stämman beslutade åtgärd om asfaltering/nytt slitskikt på alla föreningens vägar som togs på föreningsstäman 2016. Styrelsen har i dagsläget 5 offerter inne vilka vi nu kommer att börja jobba med. Under detta arbete kommer ev. kompletteringar, förändringar och ytterligare offerter ev. att behöva begäras in. Förhandsbeskedet från de flesta av de entreprenörer som lämnat in offert är att de inte kommer ha möjlighet att göra någon stor slitlagerasfaltering på föreningens vägar förrän efter årsskiftet 2016/2017.

Anser styrelsen att något avviker kraftigt från det stämmobeslut som togs angående steg 1 och steg 2 i vägupprustningsåtgärderna och som innebär att vi inte kan hålla oss inom stämmobeslutet från årsmötet, så kommer styrelsen naturligtvis i ett sådant läge att kalla till en extra stämma för hantering av en sådan ev. situation.

Med vänliga hälsningar Styrelsen i Ekekullens samfällighetsförening

———————————————————-

 

Till medlemmarna i Ekekullens samfällighetsförening: info utlagd den 15 september.

Inbjudan!
Alla föreningsmedlemmar är varmt välkomna till ett nytt dialogforum med styrelsen.
Den 4:e oktober kl. 18:00, hos styrelseledamoten Eva Esping, på Östra Ekekullsvägen 1,  är de medlemmar som så önskar välkomna till en ny dialogträff med styrelsen för samtal om frågor, funderingar etc. om vår gemensamma vägförening. Styrelsen önskar för sin mötesplanering en föranmälan via mail om att ni vill komma till detta dialogforum. Hur ni mailar styrelsen en sådan föranmälan kan ni läsa om längre ned på denna sida under rubrik: ”Angående dialogforum med styrelsen”.

Övrig ny viktig vägarbetsinformation:

De planerade vägåtgärder som presenterades på årsmötet är nu inne på sluttampen.

Styrelsen kan konstatera att den ”win/win” åtgärd med fiberbolaget, för trottoaren i början på Ekekullsvägen, där de stod för kostnaden för fräsning och asfalteringen blev mycket bra. Föreningen fick här bara att bekosta den kantsten vi bytte ut.

Att kantstenen byttes ut och höjdes var för att vi inte skall köra uppe på trottoaren vid möten, etc. Styrelsen vill ännu en gång betona att detta inte är tillåtet då trottoaren är en ”fredad zon” för gående.
Denna åtgärd gjordes för att förbättra säkerheten för de gående och att då fortsätta med att köra upp med fordon på trottoaren vid möten etc. står helt i motsats till denna åtgärds syfte. Styrelsen har tyvärr noterat att några fortfarande kör upp på trottoaren vid möten och ber er alla att upphöra med detta.

Vi kommer även att byta ut de ”chikaner” som finns på detta vägavsnitt mot 3 stycken vägbulor.
Vi ser det som en bättre åtgärd för att få ned hastigheten då chikanerna inte drar ned hastigheten tillräckligt vid passage.
Det finns nu utvecklat en konstruktion för vägbulor som är avsevärt billigare än traditionella och dessa kommer vi att använda på denna vägsträcka.
Kantmarkeringarna/skyltarna som också skall placeras ut vid bulorna kommer dessutom försvåra bilkörning uppe på trottoaren.

Längst in och upp på Ekekullsvägen fick vi göra en större dräneringsåtgärd än enligt plan då det visade sig att det låg stenar m.m. som hindrade vattnet att rinna fritt inom dräneringsområdet.

Vi har dessvärre och tyvärr inte kunnat utföra den dräneringsåtgärd som var planerad på vägområdet utmed gränsen till fastigheten Kyvik 4:95 då fastighetsägaren konsekvent och på olika sätt hindrat detta arbete.
Denna dräneringsåtgärd var en del i åtgärdandet av hela det dräneringssystem som löper från dammen ovanför, snett under vägen förbi infarten till Kyvik 4:95 för att sedan fortsätta längs den dränering som löper utefter bergskanten ned mot det lägre vägpartiet efter backen.

Förutom att dessa arbeten inte kunde utföras så har föreningen ännu, trots flera uppmaningar till fastighetsägaren inte fått tillgång till föreningens samfällda vägmark/vägområde utanför Kyvik 4:95 då det fortsatt sker olovlig parkering och uppställning på detta vägavsnitt.
Med anledning av den exploatering som skett på Ekekullsvägen ovanför detta vägavsnitt och med den i samband med detta ökade trafiken på vägen så måste man kunna använda samfälld vägmark/vägområde för ”vävning” vid möten i denna långa, trånga, smala backe.

I övrigt är lite smååtgärder kvar, så som att sätta upp skyltar, skrapa bort växtlighet från asfaltskanter, justera med matjord i kanterna där vi förbättrat mötesplatser, dräneringar etc.

Nu är det också dags för höstklippning av häckar, växtlighet i vägkanter och grenar m.m. som växer från era tomter ut på/över vägmark.
Vi ber därför er fastighetsägare att hjälpa till med att klippa bort sådant som växer från era tomter ut på/över vägmark/vägområde och sedan så ombesörjer entreprenör klippningen längs med vägmark/vägområde.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening

———————————————————-
Information utlagd den 16 augusti.
Entreprenören vi har anlitad för de akuta åtgärderna på föreningens vägar, kommer inom en tvåveckors period att slutföra det arbete som i nuläget är kvar.

Det gäller bl.a.

 • Justering och asfaltering av trottoar.
 • Dräneringsåtgärd längst upp på Ekekullsvägen
 • Justering av slänter mm.

Kantklippning kommer sedan även att ske av dikeskanter i slutet av september.

Då växtkraften varit god denna säsong kan vi konstatera att ni fastighetsägare behöver klippa in årsskott m.m. som nu vuxit sig för nära eller ut i vägområdet igen.

Vi önskar att samtliga fastighetsägare går ut och inventerar kring sitt skötselområde mot samfällt vägområde och där klipper in/av den vegetation och grenar som vuxit ut/ned för långt.

Styrelsen kommer om några veckor att vid behov lägga en uppmaning i de fastighetsägares brevlådor där vi ser att det behövs lite extra ”krafttag” med detta.

Denna uppmaning är inte personlig kritik utan skall ses som en informationshjälp då man som fastighetsägare kanske inte alltid själv tänker på det förfång som alltför utvuxen vegetation innebär för andra trafikanter eller fotgängare på föreningens vägar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening

——————————————————————–

Information utlagd den 4 juli.

Vägarbeten fortsätter nu på ett antal olika vägsträckor och platser utefter föreningens vägar, bl.a. sker fortsatta arbeten i backen mellan Ekekullsvägen 25 och Ekekullsvägen 31 samt vid mötesplatsen vid infarten till Lilla Ekekullsvägen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening.

——————————————————————–

Information utlagd den 22 juni.

Entreprenör som skall kantklippa utefter vägmark är nu etablerad på området.

Vi räknar med att detta arbete kommer ta ca 1.5 dagar att utföra.
Vi ber samtliga fastighetsägare att hjälpa till så detta uppdrag kan genomföras på bästa sätt.

Inga föremål får stå i vägen ute på samfällt vägområde!
Passa gärna samtidigt på att klippa in eget sly som hänger ut från er tomtmark.

Kungsbacka fiber har som ni kanske sett nu också påbörjat arbetet med att fräsa ner fiberkabel i trottoaren i början på Ekekullsvägen.

Trevlig midsommar önskar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening

——————————————–

Vi har haft Trafikverket på en besiktningsrunda med anledning av att föreningen skall försöka få statligt bidrag till vår väghållning samt till beläggningsarbeten.
Vi fick anmärkningar på ogiltiga skyltar vid infarten till Ekekullsvägen. Kommunen kommer hjälpa till att fixa dessa skyltar.
Vi måste även klippa in växtligheten ännu bättre kring vägområdet. Det skall vara minst 1.5 meter fritt åt sidan och 4.60 i höjd.
Det som är kvar att klippa nu ligger på fastighetsägarnas ansvar. (Se flik ”Bra att veta” på hemsidan).
Vi ber därför nu samtliga fastighetsägare att se över växtlighet som växer ut från era tomter och ut mot vägmark och att ni klipper av denna växtlighet.
Det är bättre att ni själva klipper så ni får det snyggt än att föreningen i samband med kantklippning ber entreprenören att klippa ner med det grovavröjande slåtteraggregatet.

Detta är åtgärder som måste ske om vi skall kunna söka statligt bidrag för vägen.

——————————————-

Fastighetsägaren till tomt inne på Torvmossevägen har kontaktat föreningen och meddelat att det kommer ske byggtrafik in till tomten fram till mitten av juli.
Detta kan tidvis innebära begränsad framkomlighet på den inledande sträckan av Ekekullsvägen fram till Lilla Ekekullsvägen vid inleveranser till bygget av material, maskiner, etc. Vägen är besiktigad och status innan byggnationen dokumenterad är.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening

Slut på uppdaterad information om pågående arbeten på föreningens vägar.

———————————————-

1:a Initial information kring pågående arbeten på föreningens vägar:

Måndag den 23 maj påbörjade entreprenören de arbeten/upprustningar som stämman beslutade om på årsmötet.

Det kommer vara begränsad framkomlighet på vissa vägsträckor vid vissa tider. Skyltar kommer att placeras i var ände på arbetsområden.

Samtliga frågor kring entreprenaden ber vi er ställa till styrelsen. Maskinisten jobbar på uppdrag från styrelsen.

Vi kommer försöka ge löpande information om arbetet här på hemsidan,
(Läs mer om detta under rubrik ”Uppdaterad information…” här ovan).

Vi ber alla att visa entreprenörerna och varandra hänsyn vid de pågående arbetena på vägarna.
Tack för hjälpen och vi beklagar det extra besvär detta innebär.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening

—————————————————————

Angående försvunna tomtgränsmarkeringar.

Då Kungsbacka kommun för ett par år sedan grävde/sprängde/lade ner vatten och avloppsrör i föreningens vägar så ”försvann” ett antal gränsmarkeringar mellan vägområdet och fastigheternas gränser mot vägområdet.

Styrelsen ber de fastighetsägare som anser att deras tomtmarkörer försvunnit i samband med detta VA-arbete, att via mail till föreningens mailadress: ekekullens.samfallighet@gmail.com
informera styrelsen om att gränsmarkeringar vid deras fastigheter ut mot vägområdet saknas.

Styrelsen vidarebefordrar sedan dessa uppgifter till Kungsbacka Teknik som därefter kommer hantera och åtgärda varje fall där kommunen kan konstatera att försvinnandet har ett samband med VA-arbetena kommunen gjorde.

Vi är tacksamma för en snabb återkoppling till styrelsen via mail från de fastighetsägare som anser sig berörda av detta.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening

——————————————————————————————————————————————

Angående fastigheters gränser kontra gränser till samfällt vägområde och ev. intrång över dessa gränser.

Styrelsen ber alla fastighetsägare att läsa igenom det dokument från Lantmäteriet som finns under denna klickbara länk–> Fastighetsgränser
Notera gärna speciellt i dokumentet och under rubrik ”Vad får jag som fastighetsägare göra?” ur aspekten att föreningen också givetvis är en ”granne” att, som det står, alltid kontakta vid gränsdragningsfrågor grannar emellan, Citat:
”Du bör också alltid kontakta grannen innan du påbörjar något som kan tänkas påverka dennes fastighet – om du till exempel tänker bygga ett staket eller anlägga en häck i gränsen”.
Slut citat.
Obs! att staket och häck endast är exempel på riskaktiviteter i gränsområden och att därför all ev. gränsnära aktivitet som riskerar bli intrång över gränser mot föreningens samfällda vägområde (bl.a. beläget på Kyvik 4:68 mark) alltid initialt bör diskuteras med styrelsen för undvikande av onödiga missförstånd som kan leda till krav på återställande. Detta gäller även vid risk för all typ av begagnande av samfällt vägområde för annat än trafik till och från fastigheter. T.ex. byggande av infarter, anslutningar mot vägområde, uppställning av fordon, båtar, brevlådor, soptunnor m.m. på vägområdet, eller upplag/förvaring av material t.ex. grus, jord, trä, släpkärror, båttrailers, etc. på vägområdet.
Kontakta därför och för säkerhets skull styrelsen för gemensam diskussion/kontroll om ni är osäkra på om ni håller er inom er fastighets gränser eller riskerar att komma ut på samfällt vägområde när ni utför ovanstående aktiviteter eller liknande typer av sådana aktiviteter.

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som är skyldig att veta var dina fastighetsgränser går så att du inte riskerar utföra olovliga aktiviteter utanför din fastighets gränser in på annan fastighets område. T.ex. in på föreningens samfällda vägområde.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening

——————————————————————————————————————————————

Angående kontakt med styrelsen.

På förekommen anledning informerar styrelsen samtidigt föreningens medlemmar om följande förändrad hantering/kommunicering av fastighetsfrågor och ärenden mellan föreningens styrelse och medlemmarna.
Styrelsens medlemmar kommer inte längre ”i vare sig sina hem eller ute på vägarna” att muntligen diskutera fastighetsärenden, föreningsfrågor etc. enskilt eller i grupp med medlemmar i föreningen. Anledningen är att vissa medlemmar tyvärr mer eller mindre ”anfaller” styrelsens medlemmar så fort vi går ute på vägarna på promenad eller är hemma i våra hem. Vid dessa möten får styrelseledamöterna ofta utså onyanserade muntliga påhopp och resultatlösa debatter där det sedan ibland t.o.m. efteråt påstås att styrelsemedlemmar vid dessa möten skulle sagt både det ena och det andra eller utlovat något. Speciellt händer detta när man som ensam styrelseledamot mött eller blivit uppsökt av någon av dessa medlemmar som tyvärr ofta blir väldigt onyanserade och ”hetsiga” när styrelsen inte gör som dessa medlemmar vill eller ger efter för deras högst personliga tycke och tänkanden.

Föreningsmedlemmar ombedes från och med nu och bl.a. på grund av denna situation, att fortsättningsvis alltid maila till föreningens mailadress: ekekullens.samfallighet@gmail.com era synpunkter angående både enskilda ärenden rörande egna/andras fastigheter kontra vägföreningens ansvar och förvaltning eller andra allmänna synpunkter man vill föra fram till styrelsen.

Vi ber er att inleda dessa mail med en tydlig ämnesrubrik innehållande:
– Fastighetsbetäckningen på den fastighet som du som skriver mailet är ägare till.
– En kort rubriktext om ärendets art. (T.ex. gränsdragningsfråga, vägförvaltningsfråga, etc.).
Därefter ber vi er om att i mailtexten ge en kort beskrivande text om ev. detaljer m.m. om det ni vill informera, fråga, påpeka för styrelsen.
Styrelsen kommer sedan att svara på ert mail till den mailadress du använde då du mailade in ditt ärende.

Angående dialogforum med styrelsen.

Styrelsen informerar samtidigt om att det framöver även kommer att avsättas viss tid i början på vissa styrelsemöten dit alla medlemmar är välkomna att anmäla att de vill komma för en muntlig dialog av sina ev. ärenden/frågor tillsammans med styrelsen och att få dialogen översiktligt nedtecknad i en minnesanteckning. Föranmälan via mail till föreningens maillåda om man vill komma till detta dialogforum måste göras så att styrelsen i planeringssyfte kan förbereda sig på hur många som kommer att komma till ett ev. möte och vad som kommer att avhandlas. Föranmälan via mail måste innehålla vilket av de datum, som är angivna på hemsidan som man vill komma på samt information om det ärende/fråga man vill diskutera med styrelsen.
Datum för när sådana dialogmöten är inplanerade kommer att läggas ut löpande här på hemsidan under ”Aktuellt” och sedan uppdateras kontinuerligt.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening

—————————————————————————————————————————————–

 

För perioden: April 2016 – Februari 2016.

Hej alla medlemmar, Vägföreningen har blivit kontaktade av Post Nord gällande våra brevlådors placering. Området har utökats med många fastigheter och vi behöver därför inventera och se över var på vägområdet våra brevlådor står och även en eventuell gruppering av brevlådor.

Läs gärna denna allmänna information om placering etc. från Post Nord: http://www.postnord.se/sv/privat/ta-emot/post-hem/utdelning-av-post/Sidor/postlador-vid-villor-och-radhus.aspx

Joakim Theodorsson som är produktionschef på Post Nord kommer att tillsammans med styrelserepresentanter gå/köra längs föreningens vägar och göra stopp vid varje fastighet för en kontroll av hur brevlådorna är placerade. Vi kommer då att få information om de förändringar som man vill att vi gör tillsammans.

Tidpunkt för när och hur detta kommer att ske för varje fastighet går tyvärr inte att specifikt ange men ser ni oss vid denna rundvandring så är ni välkomna att komma ut och diskutera med Joakim om ni vill.

Information om vad som ev. behöver göras kommer därefter att informeras ut till berörda fastighetsägare genom antingen Post Nords försorg eller genom styrelsens. — Vänliga hälsningar Ann Gillberg / Styrelseordförande

För perioden: Januari 2016 – December 2015.

Tyvärr har det skett ett tekniskt fel med de till er medlemmar nyss utskickade fakturorna för 2015 års vägavgift. Felet består av att bankgiro nummer till föreningen ej står med på fakturan. Det kommer snarast att utgå en ny faktura till alla medlemmar vilket gör att ni kan bortse från den nu erhållna fakturan som saknar bankgiro nummer.

Det verkar som snösvängen funkat bra hittills. Vi har fått in några önskemål om justeringar från boende vilket vi framfört till entreprenören och vi hoppas och ber fortsatt att ni fastighetsägare informerar styrelsen om det är något som felar med snöröjningen då entreprenören är mån om att göra ett bra jobb. Omvänt och för att entreprenören skall kunna utföra en bra snöröjning är det också viktigt att vi boende underlättar för entreprenören så de kan utföra snöröjningen utan att bilar eller andra föremål belastar och/eller står ivägen på samfälld vägmark och/eller vägområde.

Arbetet med slutetappen av fibernedläggning på vår väg är tyvärr försenat då Fiberleverantören väntar in ett slutligt avtal med markägare Nilsson. Markägare Nilsson har i sina förhandlingar med Fiberföretaget hjälpt föreningen så att vi nu får i princip hela trottoaren åtgärdad då dragningen av fiberkabeln kommer gå i större delen av trottoaren.

De dräneringsarbeten som behöver göras nere vid Spårhaga förskola dröjer även de då kommunen behöver göra en mer övergripande översyn av dagvattenledningarna på Åsnekärrsvägen, dit Ekekullens dagvatten leds.

Asfaltering av de borrhål kommunen gjorde i vår vägbana i och med vatten och avlopps projektet för några år sedan kommer att åtgärdas när temperaturen för asfaltering är bättre.

Då vi inte vet hur väder och vind eller olika förseningarna ligger i tid så har styrelsen beslutat att vi gör de planerade underhållsåtgärder på vägen som vi hinner med innan årsmötet. Medel för dessa åtgärder finns avsatt för detta. Vi ber därför om fortsatt överseende med de skavanker vi fortfarande har på vägen. Är det något som ni upplever som riktigt akut att åtgärda ber vi er kontakta styrelsen så tar vi hit entreprenör för en ”Quickfix”.

Hur övriga åtgärder kommer hanteras presenterar styrelsen på ett informationsmöte som vi kommer hålla i samband med kommande årsmöte. Informationsmötet hålls då en stund innan årsmötet börjar.

Det har då tiden för inlämnande av motioner gått ut inkommit 2 st motioner detta år. Dessa motioner skall styrelsen bereda/behandla och resultatet av beredningen informeras till er föreningsmedlemmar bifogad i kallelsen till årsmötet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg

För perioden: November 2015.

Hej,

Arbetet med att ta ned träd, grenar och sly är nu i stort sett klart inom föreningens samfällda vägområde.

Några fastighetsägare har i samband med detta arbete bett om att själva få ombesörja den nedtagning av sådana träd, buskar och sly som styrelsen bedömt vara föremål för sådan hantering.

Styrelsen vill här påminna dessa fastighetsägare om vikten av att de utför detta arbete så snart som möjligt så att andra fastighetsägare och besökare samt de själva, inte riskerar skada av fallande träd eller grenar och så att siktförhållandena runt vägarna blir så bra som möjligt.​

Den hög med ris som ligger på Nilssons åker kommer hanteras i samarbete med att Nilssons avverkar egen tomtmark och där en flismaskin kommer ta hand om riset. När detta exakt sker kan vi inte svara på i dagsläget.

Styrelsen tackar alla medlemmar för både den hjälp och förståelse som vi fått och mött i samband med detta arbete vilket nu resulterat i en stor säkerhetsförbättring kring våra vägar.

Kungsbacka fiber kommer enligt uppgift att återuppta arbetet med att lägga ned sin fiberkabel inom kort.

Den sträcka som är kvar att lägga fiber på löper från lilla Ekekullsvägen ned mot Ekekullsvägens infart och sedan kommer den fortsatt att läggas/plöjas ned i fastighetsägare Nilssons ”åkermark” under vägen över till Bångsbosidan.

Vid detta arbete kommer en sträcka om ca 60 meter i trottoaren på föreningens mark att grävas upp. I samband med detta kommer styrelsen i samarbete med entreprenör för Kungsbacka fiber att göra en förbättring inom sträckan och som vi ser som nödvändig.

Styrelsen återkommer inom kort med mer information kring detta arbete både när det startar​ samt med en redovisning ​kring​ dessa åtgärder. Detta arbete ryms inom innevarande verksamhetsårs budget.

Styrelsen har nu fått ett bra underlag för offertförfrågan till olika entreprenörer gällande reparationer och förbättringar på olika avsnitt av samfällighetens vägar. Tyvärr har många entreprenörer just nu fullt upp med olika arbeten​ så vi ser inte att vi kommer att kunna få in några anbud innan årsskiftet.

Vi återkommer även i denna fråga med mer info här på hemsidan så fort vi har ett bra material att redovisa.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg

För perioden: Oktober 2015.

Styrelsen vill här informera er om att ”snösvängen” denna säsong kommer skötas av LP-Entreprenad. Eftersom de är nya på vägen kommer det säkert uppstå ”missar” vilket vi ber er boende informera oss i styrelsen om så att vi kan justera. Kontaktperson i styrelsen för ev frågor kring snösvängen är Ann Gillberg.

Arbetet med att ta ned träd och grenar av entreprenör längs vägmark har blivit försenat.

Vi inväntar fortfarande underlag från olika parter för att kunna presentera ett förslag och kostnadsläge för planerade åtgärder på kort och lång sikt.

Det har tillkommit  utomstående aktörer såsom Fortum och fiber vilka kommer belasta några vägsträckor. Vi kommer i och med detta försöka att få till samordningsvinster även  med dem. Vi ber er därför ha fortsatt överseende med de brister vägen har på sina ställen och att lagning av potthål och slitlager dröjer.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg

För perioden: September 2015.

Kungsbacka fiber är etablerade på vägen enligt tidigare ledningsrätt. De skall avsluta 2 sektioner för fiber inom samfällighetens  och Spårhagaområdet. Rör skall plöjas ner till Spårhaga förskola och de boende där plus en sektion på Ekekullsvägen ( del av trottoren, ner över åkermark och till Bångsbosidan). Kungsbacka fiber hade missat att informera styrelsen om arbetet de påbörjat och vi har påpekat att vi själva inom föreningen ser över förbättringsåtgärder och behov av upprustning. Vi skall nu ha en besiktning tillsammans med Kungsbacka fiber, av berörda områden för att se vad som hamnar under styrelsens plan för upprustning och hur vi kan göra samordningsvinst i några delar, tex längs trottoaren.

Entreprenör håller på efter ytterligare en besiktning och genomgång på plats att sammanställa och räkna på olika åtgärder som vi kommer dela upp i tid under året men som anses nödvändiga för att ha en fortsatt hållbar och säker väg i god standard. (detta inom reglerna för vårt förvaltningsuppdrag)

Som vi meddelat tidigare har vi en förhoppning att kunna kalla till ett extra medlemsmöte och presentera detta senare i höst så vi återkommer.

Vi har haft en bra dialog med Kungsbacka kommun & teknik som kommer att gräva ner en dränering längs Spårhaga förskola som de kopplar på dagvattnet på Åsnekärrsvägen. De undersöker dessutom hur bommen mellan områdena kan förbättras alt bytas ut. De kommer även klippa rent kring parkeringen, räta upp stolpar och fylla i markeringar. Vet inte i tid hur deras planering för dessa åtgärder sker.

Vi har tillsammans med Lilla Ekekullsvägen/Torvmossevägens förvaltare lämnat ut underlag för anbud på snösvängen. Entreprenörerna är inte jättesnabba att återkoppla men vi jobbar på. Kan vi ha en samordning mellan oss olika föreningar ser vi det som bra även för framtida åtgärder och arbeten inom våra föreningar.

Vi har genomfört en enklare kantklippning nu i september och vi ber er medlemmar att hjälpa till att klippa där entreprenören inte kommer åt.

Nedtagning av träd och grenar påbörjas när vädret är lite bättre.
Vi har pratat med de fastighetsägare där träd på tomtmark växer ut på samfälld mark och haft en bra dialog och förståelse kring vikten av att förbättra vägområdets mark. Några fastighetsägare kommer själva att ta ner en del träd när löven ramlat av. Vi ber er övriga fastighetsägare att ännu en gång se över vegetationen i anslutning till vägområde och hjälpa till med att ta bort växtlighet som inte längre kan vara kvar. Det som gäller är 4,60 i höjd och 1,5 meter från vägkant. Vägmarken är 6 m men vägområdet är större eller mindre på en del ställen. Se egna fastighetens tomtmarkeringar. På övriga delar där träd och sly står på vägmark eller vägområde kommer vi markera med blå färg och entreprenören kommer ta ner dessa.

Vi vill återigen markera att det är styrelsen som sköter kommunikationen med entreprenören som bara är här på uppdrag och om någon fastighetsägare har något de vill framföra skall det ske till styrelsen.

Styrelsen har lämnat över till kommunen Plan & Bygg för tillsynsärende gällande anläggningar på vägmark/område.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg

För perioden: Augusti 2015.

Styrelsen är nu tillbaka i samlad trupp efter semestrar och skall nu påbörja arbetet med de åtgärder som behöver göras på vägen.

Besiktningsrundan vi gjorde på vägnätet var mycket bra och vi har fått bra underlag.

Ni som ej  närvarade eller har lämnat in frågeformuläret får gärna göra det.

Vi har påbörjat dialog med en del fastighetsägare och kommer behöva tillskriva några fler där vi önskar en kontakt kring lite frågeställningar vad gäller vägmark, dräneringar och återställande efter byggnation. Vi hoppas på ett personligt möte där vi kan lyfta en del frågor och hoppas ni medverkar till dessa kallelserna.

Vi har haft ett styrelsemöte där Kyviks vägförenings ordförande Lennart Andersson var närvarande. Dels för att vi har mark som angränsar till varandra men också för att de har stor erfarenhet av vägfrågor och är en av Sveriges största enskilda vägföreningar.

Kika gärna in på deras hemsida då det de beskriver, även gäller vår förening vad gäller lagar och förordningar.

Återigen vill vi påpeka att området har vuxit och förändrats betydligt i och med byggnation.

Nu måste gamla och nya fastighetsägare anpassa sig till de regler som gäller för att vi skall kunna ha en säker väg men även för att vi kommer växa lite till i och med en del tomter som skall bebyggas.

Det finns ingen hävd. Det är anläggningsbeslutet från 1998 som gäller. Man kan som fastighetsägare inte påkalla gamla överenskommelser då dessa isåfall skulle registrerats vid denna förrättning.

Styrelsen kommer mycket strikt införliva föreningen till dessa regler.

Detta är inget vi löser på en dag då det är många fastigheter men det är fastighetsägarnas skyldighet att nu anpassa sig till det gällande lagar och regler och även skaffa sig kunskap om sina tomtgränser och vad som gäller kring dem.

Vi ber er fastighetsägare att kontrollera era gränsmarkeringar, se över växtlighet som inte längre kan vara kvar på vägmark. Detta innebär att ni måste flytta ev häckar eller planteringar som är på vägområdet.

All form av uppställning eller parkering på vägmark måste upphöra.

Behöver ni fastighetsägare belasta vägmark för transporter eller tillfällig upplag skall överenskommelse ske med styrelsen.

Nyanläggningar skall ske efter gällande anläggningsbeslut. Vägområdet är 6 meter brett,

Gästparkeringar skall ske på egna fastighetens parkering. Prata med era grannar om ni behöver låna extra yta för parkeringar eller parkera på dagisets parkering, tider då det inte är någon verksamhet där.

Snöröjning: Snöröjaren har själv sagt upp sina åtagande för vinter. Styrelsen skall kontakta alternativ och återkommer med information.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg

För perioden: Juli 2015.

Nu är entreprenören klar med de första dikes och kantklippningarna. Vi hoppas att resultat är bra och ber om ursäkt om det kanske klippts för mycket eller för lite på några ställen.

Arbetet kommer att kompletteras med trimning kring skyltar och stolpar plus på ställen där maskinen ej kommit åt. Här kan ni fastighetsägare hjälpa till med att trimma  kring er fastighets gränser.

Entreprenören kommer dessutom att såga ytterliga i en del träd där det hänger ut över körbanan, plus ta bort några träd som är direkt anslutning till körbanan.
Är det någon fastighetsägare som önskar hjälp med träd eller grenar i anslutning till vägmark är det bra om ni hör av er snarast till styrelsen så vi kan informera entreprenören.

Vi har inget datum när arbetet kommer ske men förhoppningen är att vi skall hinna sätta upp anslag.

Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg

För perioden: Juni 2015.

Kommande vägbesiktning

Vi kommer i dagarna att dela ut det frågeformulär som vi informerat om tidigare. Detta tillsammans med  datum på dagar då vi i styrelsen kommer att besiktiga väg och vägmark tillsammans med er fastighetsägare.

Sly och kantklippning
Inom 4 veckor kommer entreprenör att klippa både vägren, sly och grenar som är till förfång för vägen. Som vi tidigare uppmanat så är det bra om ni fastighetsägare själva klipper vägområdet framför er tomt då det blir snyggare. Vi kommer att klippa enligt de regler som gäller-1.5 meter in i kant och trädgrenar som hänger över vägbanan så att den fria höjden blir 4,60 meter. Detta gäller även för träd som står på tomtmark men som belastar vägområdet. Vi kommer även rätta till akuta skador. Det finns några träd, som i samband med kantklippningen, kommer att sågas ned med hänsyn till säkerheten på vägen.

Markera gärna era tomtgränser och brevlådor så entreprenören kan ha uppsikt över dessa!

Styrelsen vill förtydliga och klargöra ytterligare: På förekommen anledning ber vi er respektera att entreprenören är kontrakterad av styrelsen och har fått direktiv av densamma för de åtgärder som kommer ske. Entreprenören utför det som styrelsen beställt. Vid eventuella frågeställningar eller ifrågasättande får ni kontakta styrelsen. Vi kommer informera med skyltar några dagar innan arbetet kommer att starta

Använd Mötesplatserna!
Återigen vill vi påpeka vikten av att använda de mötesplatser som finns (grusbanan vid Nilssons mark är ingen körbana) och att sänka hastigheten så att barn har en säker väg till skola, kompisar och andra mål!

Övrigt

 • Vi vill även med detta påpeka att inga fastighetsägare får belasta samfälld mark. Anläggningsarbeten, planteringar, uppställning av båtar och bilar skall ske inom tomtmark och med hänsyn till vägren och nödvändigheten av att det finns fungerande avrinningar!Ekekullens samfällighet har vuxit betydligt vad gäller fordon på vägen och det är av stor vikt av att framkomligheten och säkerhet är god. Vi är tacksamma om varje fastighetsägare tar en ordentlig genomgång av just sina gränser och hjälper till med att flytta/ klippa eventuell grönska som inte längre kan växa vid tomtgräns mot vägmark.
 • Styrelsen håller som bäst på att ta fram underlag för nödvändiga dräneringsarbeten och reparationer på vägen orsakat av tidens tand och förändring på grund av den ökade mängden fordon.
 • Styrelsen har utsett en ansvarig, Peter Eveby, att kommunicera med de nybyggare på vägen som skall iordningställa skador efter maskiner och tunga transporter i samband med byggnation.

Styrelsen för Ekekullens samfällighet
Ann Gillberg

För perioden: Maj 2015.

Vi har nu konstituerat en ny styrelse och påbörjat arbetet med de uppdrag vi fick på årsmötet. Arbetet börjar med att styrelsen skall besiktiga vägnätet och områden kring det där vi ser över avrinningar, växtlighet och skador. Förhoppningsvis kommer vi kunna göra kantklipp och enklare åtgärder i snar tid.

På förekommen anledning ber vi er fastighetsägare att klippa in sly och annat längs er fastighet som växer ut på vägmark. Försök klippa in ca 1.5 meter från körbanan till er fastighet. Dessa åtgärder är viktiga då det har med säkerheten på vägen att göra. Om ni själva klipper blir det dessutom snyggare än när entreprenören gör det. Kantklipparen kommer få direktiv att klippa rent, 4.6 upp i trädkronorna ovan körbanan.

Vi har som mål att inom snar framtid kalla er fastighetsägare på respektive väg för en genomgång i hur och vad föreningen kommer kunna arbeta med utifrån det anläggningsbeslut vi har att följa. I samband med detta kommer vi lägga ett formulär i respektive brevlåda som vi ber er ha ifyllt och klart. Ni som inte kan närvara kan lämna ert underlag till någon i föreningen eller annan granne. Detta gör vi för att få en bild från SAMTLIGA boende på vägen och hur det fortsatta arbetet med driften och årsmötesbeslut skall planeras. Vi ber er respektera att det endast är frågor kring er egna fastighet där ni har rätt att företräda som gäller.

Vi kommer publicera styrelsens policy kring hantering av skrivelser ställda till föreningen på hemsidan. Även information kring  motioner och dess utförande och hur denna styrelse enligt stadgarna hanterar dem, kommer sammanställas där.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ekekullens samfällighetsförening
Ann Gillberg