Styrelsens uppdrag

Ekekullens Samfällighetsförening är en gemensamhetsanläggning (Kyvik Ga:17) och som är ”tvingande” att ingå¨i för alla samfällda fastighetsägare vid vägarna Ekekullsvägen, samt Norra–, Nordöstra–, Östra–, Södra–, Sydvästra–, och Västra–, Ekekullsvägen.

Detta är något som är fastställt av Lantmäteriet via en lantmäteriförättning.

Föreningens/styrelsens uppgift är att förvalta vägarna inom ramen för vårt fastställda anläggningsbeslut.
Med förvaltning förstås att året runt sköta, underhålla, reparera samt bevaka/kontrollera våra samfällda vägar och vårt samfällda vägområde.

OBS! Samfälligheten kan inte inom ramen för förvaltning anlägga nya vägar eller andra anläggningar av t.ex. typen: ”Nya belysningsanläggningar”.
Sådan nybyggnation/nyanläggning måste först föregås av att en föreningsstämma via en motion beslutar om att genomföra en ny och nödvändig lantmäteriförrätning. Efter en sådan erhåller vi då ett nytt fastställt anläggningsbeslut. I det nya anläggningsbeslutet kommer sedan ramarna för vad den nya beslutade anläggningen innebär och hur den skall förvaltas och bekostas då att preciseras. Först därefter så kan sedan en sådan nyanläggning börja byggas för att ingå i föreningens förvaltning.

I styrelsens förvaltningsuppdrag ingår per definition alltid uppdraget att kontrollera och övervaka så att samfällt vägområde begagnas på ett korrekt sätt och då så inte sker, att påpeka detta för den/de som på ett felaktigt sätt begagnar samfällt vägområde och om nödvändigt åtgärda problemet på ett lämpligt sätt.

Om extern hjälp/rådgivning behövs för att komma tillrätta med några problem i föreningen eller för att tolka lagar/regler/förordningar etc. så skall styrelsen ta hjälp av REV (Riksförbundet Enskilda Vägar), som vår föreningen alltid enligt stämmobeslut skall vara medlem i och som är en organisation med expertkunskaper inom samtliga vägföreningsfrågor, både juridiska och praktiska, som kan uppkomma i en vägsamfällighet.

———-

Styrelsearbetet i vägföreningen sker på frivillig grund. Föreningen måste dock alltid enligt lagar och förordningar samt våra stadgar, vid var tid ha en styrelse plus ett antal andra funktioner i föreningen bemannade med från ett årsmöte valda funktionärer, totalt 10 st. (3 st. Styrelseledamöter, 2 st. Styrelsesuppleanter, 2 st. Revisorer, 1 st. Revisorssuppleant samt 2 st. Valberedningsfunktionärer). Se under fliken ”Kontakt” för vilka personer som vid var tid innehar dessa poster”.

Det är alltså viktigt att det finns personer som ideellt vill ställa upp och sköta föreningen och dess löpande förvaltning på så sätt som lagar, förordningar, anläggningsbeslut samt stämmobeslut sätter ramarna för.

Detta arbete innebär ett visst behov av kunskap om lagar och förordningar samt om föreningens anläggningsbeslut för verksamhetsområdet (Kyvik Ga:17). Det är också önskvärt att styrelseledamöter har viss erfarenhet av vägförvaltning och/eller entreprenörshantering och/eller ekonomisk förvaltning, m.m.

P.g.a. detta, så är det bra och önskvärt om det i möjligaste mån kan vara samma personer som sitter i styrelsen under ett längre antal år i följd. En längre tid med samma personer i styrelsen innebär att en erfarenhet och kontinuitet i förvaltningsuppdraget och alla tagna beslut kan byggas upp och följas upp på ett bra sätt över tiden.

Om för få frivilliga till de olika funktionärsposterna i föreningen finns att tillgå, så måste föreningen istället upphandla extern förvaltning av föreningen med bl.a. betydligt dyrare avgifter som följd.

Alla medlemmar ombedes därför att alltid hjälpa och samarbeta med en sittande förvaltande styrelse och att i alla lägen tillsammans med styrelsen följa och jobba för att vi alltid har en förening där vi alla följer lagar, förordningar, m.m. genom att tillsammans följa och agera efter ledorden:

  • En rättvis förening som sköts enligt gällande lagar, förordningar, anläggningsbeslut samt stämmobeslut.
  • Alla medlemmar är likställda och alla medlemmar har samma rättigheter men också samma skyldigheter gentemot föreningen och varandra.
  • Ingen medlem får tillförskansa sig egna/privata fördelar på föreningens och medlemskollektivets bekostnad.
  • Samfällt vägområde skall respekteras och får inte utnyttjas för privata ändamål.

Notera gärna i samband med detta att:
Styrelsen i en förening med ”tvingande medlemskap”, dvs. som vår vägförening, måste strikt följa de lagar och förordningar som reglerar denna typ av verksamhet samt det anläggningsbeslut som ligger till grund för gemensamhetsanläggningens förvaltande.

Styrelsen får inte, kan inte och skall inte, särbehandla vissa medlemmar och t.ex. ge dem tillstånd att permanent ta i anspråk gemensamhetsanläggningens samfällda vägområde för medlemens eget permanenta och privata bruk.